Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

Monitor Polski

M.P.1964.17.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 2 marca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

Na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami (Monitor Polski z 1960 r. Nr 46, poz. 222 oraz z 1962 r. Nr 48, poz. 234) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1963 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1965 r."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.