§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1974.6.47 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1974.6.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej (Monitor Polski Nr 50, poz. 382) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Bank Handlowy w Warszawie S. A. finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:

1) przedsiębiorstw handlu zagranicznego podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego lub przez niego nadzorowanych,

2) Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego podległego Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług

oraz udziela kredytów dewizowych jednostkom gospodarki uspołecznionej."