Zm.: zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1983.38.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 18 listopada 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83) zarządza się, co następuje:
W § 6 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych (Monitor Polski z 1978 r. Nr 16, poz. 56, z 1981 r. Nr 15, poz. 123 i z 1983 r. Nr 2, poz. 14) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Za paliwa gazowe dostarczane na potrzeby gospodarstwa domowego pobiera się:

1) opłatę określoną przepisami taryfowymi dla ludności za paliwa pobrane rocznie w ilości do:

a) 3.000 m3 gazu ziemnego wysokometanowego,

b) 4.000 m3 gazu ziemnego zaazotowanego lub mieszanki propan-butan-powietrze,

c) 6.000 m3 gazu koksowniczego lub miejskiego,

2) dwukrotną opłatę o której mowa w pkt 1, za paliwa gazowe pobrane rocznie w ilości:

a) powyżej 3.000 m3 do 6.500 m3 gazu ziemnego wysokometanowego,

b) powyżej 4.000 m3 do 7.800 m3 gazu ziemnego zaazotowanego lub mieszanki propan-butan-powietrze,

c) powyżej 6.000 m3 do 13.000 m3 gazu koksowniczego lub miejskiego,

3) czterokrotną opłatę, o której mowa w pkt 1, za paliwa gazowe pobrane rocznie powyżej ilości określonych w pkt 2".

Opłaty, o których mowa w § 6 ust. 1a pkt 2 i 3 zarządzenia wymienionego w § 1, pobiera się za paliwa gazowe dostarczone od dnia pierwszego odczytu gazomierza po dniu 15 kwietnia 1983 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.