Monitor Polski

M.P.1981.15.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA
z dnia 15 czerwca 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

Na podstawie art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71 i z 1978 r. Nr 26, poz. 116) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 8 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 56) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie stwierdzenia nielegalnego pobierania paliw gazowych należność oblicza się według stawek taryfowych powiększonych piętnastokrotnie."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1981 r.