Monitor Polski

M.P.2005.17.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. Nr 28, poz. 456 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 599 i Nr 59, poz. 930) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) Biuro Administracji i Finansów,";

2) uchyla się pkt 21;
3) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) Biuro pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,";

4) w pkt 24 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) Biuro Audytu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.