Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1965.63.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 października 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 100, poz. 536) ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych."

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.