Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1959.100.536

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5 listopada 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Świerszczów" obszar lasu o powierzchni 40,08 ha w Leśnictwie Świerszczów Nadleśnictwa Państwowego Kołacze, położony w miejscowości Świerszczów, w gromadzie Świerszczów, w powiecie chełmskim województwa lubelskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą pododdziały a, b, c, d, f, g, h, i, k, 1, 2 w oddziale 5, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jeziora typu eutroficznego i wielu rzadkich roślin reliktowych (Aldrovanda vericulosa, Salix Lapponum, Salix mertilloides), występujących na przylegającym do jeziora torfowisku.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) 1
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
c)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
zmiany stosunków wodnych, kopanie rowów odwadniających i odpływowych,
f)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
g)
niszczenie gleby,
h)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
i)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 4 lit. a) zmieniona przez ust. 1 zarządzenia z dnia 20 października 1965 r. (M.P.65.63.348) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 1965 r.