Monitor Polski

M.P.1965.63.345

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 października 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 69, poz. 322) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jarugi" obszar lasu o powierzchni 112,07 ha w Leśnictwach Kąty i Krzywe Nadleśnictwa Kosobudy, położony w miejscowości Jarugi, w gromadzie Zwierzyniec, w powiecie zamojskim województwa lubelskiego.

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały: 63 a; 64 a, b, c, d, f; 65 a, b, c; 79 a, b, c; 80 a, b; 81 a, b, c; 82 a, b wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1963-1972".

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.