Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.69.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jarugi" obszar lasu o powierzchni 112,07 ha w Leśnictwach Kąty i Krzywe Nadleśnictwa Kosobudy, położony w miejscowości Jarugi, w gromadzie Zwierzyniec, w powiecie zamojskim województwa lubelskiego.
2. 2
W skład rezerwatu wchodzą oddziały: 63 a; 64 a, b, c, d, f; 65 a, b, c; 79 a, b, c; 80 a, b; 81 a, b, c; 82 a, b wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1963-1972.
3.
Rozerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zespołu buczyny karpackiej na północno-wschodniej granicy zasięgu.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew oraz pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny; dopuszczalne jest dokonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w porozumieniu z konserwatorem przyrody,
b)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
c)
zbiór ściółki leśnej, koszenie trawy oraz pasania zwierząt gospodarskich,
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
e)
niszczenie gleby,
f)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
g)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
h)
wznoszenie budowli i zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych oraz prowadzenie prac melioracyjnych,
i)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi w tym celu przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 października 1965 r. (M.P.65.63.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 1965 r.
2 Ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 października 1965 r. (M.P.65.63.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 1965 r.