Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1963.57.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 lipca 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 52, poz. 330) ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody nad nazwą "Cisy w Hucie Starej" obszar lasu o powierzchni 2,07 ha w Leśnictwie Koziegłówki Nadleśnictwa Rzeniszow, położony w miejscowości Mysłów, w gromadzie Markowice, w powiecie myszkowskim województwa katowickiego.

2. Rezerwat obejmuje oddział 128 b, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1954-1963 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę".

2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.