Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1957.52.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 maja 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1
Uznaje się za rezerwat przyrody nad nazwą "Cisy w Hucie Starej" obszar lasu o powierzchni 2,07 ha w Leśnictwie Koziegłówki Nadleśnictwa Rzeniszow, położony w miejscowości Mysłów, w gromadzie Markowice, w powiecie myszkowskim województwa katowickiego.
2. 2
Rezerwat obejmuje oddział 128 b1, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1954-1963 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
usuwanie drzew oraz pozyskiwanie drewna, z wyjątkiem przypadków, kiedy konieczne to jest ze względu na ochronę cisa; wykonanie tych czynności dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody konserwatora przyrody,
b)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie,
c)
pozyskiwanie żywicy, zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zbiór ściółki leśnej, koszenie trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczenie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 lipca 1963 r. (M.P.63.57.289) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 1963 r.
2 Ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 lipca 1963 r. (M.P.63.57.289) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 1963 r.