§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.

Monitor Polski

M.P.1986.35.273

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli (Monitor Polski Nr 22, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) Komitet Ochrony Praw Dziecka.";

2)
w § 3 dodaje się pkt 8, 9 i 10 w brzmieniu:

"8) Krajowy Związek Zrzeszeń Producentów Ryb,

9) Okręgowe Zrzeszenie Producentów Ryb,

10) Polski Klub Ekologiczny.";

3)
w § 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Polski Związek Motorowy."