Zm.: zarządzenie w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1974.4.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 stycznia 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Na podstawie § 4 statutu Powszechnej Kasy Oszczędności, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 9, poz. 52 i z 1969 r. Nr 48, poz. 370), zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 1966 r. w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności (Monitor Polski Nr 49, poz. 243) skreśla się § 3 i 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.