Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 września 1966 r.
w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. *

Na podstawie § 4 statutu Powszechnej Kasy Oszczędności, stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 9, poz. 52), § 13 ust. 2 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 84) oraz § 1, 3 i 5 zarządzenia Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności (Monitor Polski Nr 49, poz. 240) zarządza się, co następuje:
Ustala się odsetki w wysokości 2% od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących w Powszechnej Kasie Oszczędności (PKO) przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Właściciele tych rachunków nie ponoszą opłat prowizyjnych od operacji z wyjątkiem prowizji od przekazów czekowych; nie ponoszą oni również opłat za formularze i druki.
1.
Wprowadza się we wszystkich oddziałach, ekspozyturach i ajencjach PKO przyjmowanie - w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - wpłat ludności na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej za usługi i świadczenia o charakterze powszechnym (światło, gaz, najem lokali, telefon, wczasy, ubezpieczenia, świadczenia Obsługi Ratalnej Sprzedaży itp.) oraz z tytułu zobowiązań podatkowych.
2.
Wprowadza się we wszystkich placówkach pocztowych przyjmowanie w formie bezgotówkowej wpłat ludności, o których mowa w ust. 1.
3.
Właściciele książeczek oszczędnościowych PKO mogą regulować wszelkie zobowiązania, a właściciele oprocentowanych rachunków bieżących w PKO własne zobowiązania, z tytułów, o których mowa w ust. 1, w formie bezgotówkowej: odpisem z książeczki oszczędnościowej lub czekiem rozrachunkowym z rachunku bieżącego.
4.
Właściciele obiegowych książeczek oszczędnościowych PKO mogą regulować wszelkie zobowiązania z tytułów, o których mowa w ust. 1, do ustalonej granicy dziennych wypłat z książeczki.
5.
Właściciele umiejscowionych książeczek oszczędnościowych PKO i właściciele oprocentowanych rachunków bieżących w PKO mogą regulować wszelkie zobowiązania z tytułów, o których mowa w ust. 1, również w drodze korespondencyjnej, kierując do oddziału PKO prowadzącego rachunek bankowy polecenie wraz z formularzami wpłat należności.
6.
Właściciele rachunków bieżących w PKO (oprocentowanych i nie oprocentowanych) mogą regulować wszelkie zobowiązania z tytułów, o których mowa w ust. 1, w formie poleceń przelewów.
7.
Regulowanie przez właścicieli książeczek oszczędnościowych PKO i właścicieli rachunków bieżących w PKO zobowiązań z innych tytułów, niż wymienione w ust. 1, odbywa się na dotychczasowych zasadach.
(skreślony).
1.
Ajencje PKO i placówki pocztowe wykonują zlecenia właścicieli oprocentowanych rachunków bieżących w PKO w zakresie rozliczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, przyjmując czeki bez sprawdzenia salda rachunku bieżącego.
2.
Powszechna Kasa Oszczędności rozliczać się będzie z placówkami pocztowymi za przyjęte przez nie czeki z oprocentowanych rachunków bieżących w PKO, jeśli placówki te dokonały przy odbiorze czeku czynności określonych w umowie zawartej między PKO a Państwowym Przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
3.
Tryb rozliczeń oraz wysokość opłat w stosunkach między Powszechną Kasą Oszczędności a Państwowym Przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i innymi zainteresowanymi jednostkami gospodarki uspołecznionej z tytułu wykonywanych czynności określą umowy zawarte między PKO a tymi jednostkami.
(skreślony).
Zobowiązuje się Powszechną Kasę Oszczędności do:
1)
przeszkolenia kadr w zakresie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności,
2)
szerokiej popularyzacji tych rozliczeń wśród ludności przez prasę, radio, telewizję, film, ulotki itp.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany § 13 ust. 2 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (M.P.66.14.84) przez § 17 uchwały Rady Ministrów nr 125 z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (M.P.69.32.238).
1 § 3 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1974 r.
2 § 5 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1974 r.