Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z... - M.P.1976.35.156 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Monitor Polski

M.P.1976.35.156

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 sierpnia 1976 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 35, poz. 151) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem (Monitor Polski z 1975 r. Nr 16, poz. 98) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem",

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Upoważnia się Narodowy Bank Polski do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.",

3)
w § 2:
a)
w ust. 1 wyrazy "Powszechna Kasa Oszczędności" zastępuje się wyrazami "powszechna kasa oszczędności",
b)
w ust. 3 wyrazy "Powszechna Kasa Oszczędności" zastępuje się wyrazami "Powszechna kasa oszczędności",
4)
w § 3:
a)
w ust. 1 wyrazy "Powszechna Kasa Oszczędności" zastępuje się wyrazami "Powszechna kasa oszczędności",
b)
w ust. 2 wyrazy "Powszechna Kasa Oszczędności" zastępuje się wyrazami "powszechna kasa oszczędności",
c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Po upływie 5 lat od daty wydania dowodu oszczędnościowego powszechne kasy oszczędności wypłacają jego wartość nominalną powiększoną z tytułu dodatkowego oprocentowania o 5% wartości nominalnej dowodu oszczędnościowego.",

5)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Realizacja dowodu oszczędnościowego następuje wyłącznie za zwrotem tego dowodu.",

6)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Dowody oszczędnościowe wydają i realizują powszechne kasy oszczędności i ich ekspozytury oraz upoważnione urzędy pocztowo-telekomunikacyjne i agencje powszechnych kas oszczędności."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1976 r.