Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Monitor Polski

M.P.1975.16.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 maja 1975 r.
w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem. 1

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami) i § 14 ust. 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski z 1969 r. Nr 32, poz. 238 i z 1973 r. Nr 54, poz. 303) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Narodowy Bank Polski do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
1. 3
Osobie wnoszącej terminowy wkład oszczędnościowy z dyskontem powszechna kasa oszczędności wydaje dowód przyjęcia tego wkładu, zwany dalej dowodem oszczędnościowym.
2.
Dowód oszczędnościowy jest dokumentem na okaziciela i w razie utraty nie podlega umorzeniu.
3. 4
Powszechna kasa oszczędności na życzenie osoby wnoszącej wkład nada dowodowi oszczędnościowemu charakter dowodu imiennego umiejscowionego. W razie utraty takiego dowodu podlega on umorzeniu w trybie przewidzianym dla umarzania książeczek oszczędnościowych imiennych umiejscowionych.
 
1.
Powszechna kasa oszczędności wydaje dowody oszczędnościowe o wartościach nominalnych 1.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł.
2.
Przy wydawaniu dowodu oszczędnościowego powszechna kasa oszczędności pobiera jego wartość nominalną, pomniejszoną o wysokość oprocentowania za okres 5 lat, obliczonego według stopy 5% w stosunku rocznym.
3.
Po upływie 5 lat od daty wydania dowodu oszczędnościowego powszechne kasy oszczędności wypłacają jego wartość nominalną powiększoną z tytułu dodatkowego oprocentowania o 5% wartości nominalnej dowodu oszczędnościowego.
Realizacja dowodu oszczędnościowego następuje wyłącznie za zwrotem tego dowodu.
Wkład, na który wydany został dowód oszczędnościowy, nie zrealizowany z upływem 5 lat od daty wydania dowodu, nie podlega dalszemu oprocentowaniu.
Dowody oszczędnościowe wydają i realizują powszechne kasy oszczędności i ich ekspozytury oraz upoważnione urzędy pocztowo-telekomunikacyjne i agencje powszechnych kas oszczędności.
Przyjmowanie terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem i wydawanie na nie dowodów oszczędnościowych będzie dokonywane w terminie do dnia 15 kwietnia 1978 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1975 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
8 § 6a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 21 marca 1978 r. (M.P.78.13.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 1978 r.