Monitor Polski

M.P.1969.19.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 15 kwietnia 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 52) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 listopada 1959 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr 97, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. Nr 6, poz. 17 z późniejszymi zmianami)" zastępuje się wyrazami "z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 65)";
2) w załączniku do zarządzenia:
a) § 5 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ustalenie ilości poszczególnych materiałów wbudowywanych, przewidzianych do zakupienia na rachunek zamawiającego, jeżeli zamawiający nie może dostarczyć tych materiałów, lub materiałów przewidzianych do zakupienia przez wykonawcę po cenach detalicznych w przypadkach określonych w § 30 ust. 1",

b) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykonawca wykonuje roboty z materiałów powierzonych przez zamawiającego oraz z materiałów własnych, jeżeli ich wartość nie przekracza 5 tys. zł".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1969 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych po tym terminie.