§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.32.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym (Monitor Polski Nr 16, poz. 128) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Przy wyjeździe pojazdami mechanicznymi na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

2. Za okres pobytu dłuższy niż trzy miesiące na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w walucie wymienialnej.

3. Wysokość składki w walucie wymienialnej ustala się według taryfy składek stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, której stawki w złotych przelicza się na walutę wymienialną stosownie do tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu zapłaty składki.

4. W uzasadnionych wypadkach losowych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna może wyrazić zgodę na opłacenie składki w złotych za okres pobytu za granicą przekraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres dalszych trzech miesięcy.

§ 4b. Przepis § 4a ust. 2 nie dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych delegowanych na przeszkolenie i praktyki zawodowe, studia i praktyki studenckie, którzy opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres ustalany w kontrakcie lub umowie międzynarodowej".