Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2013.357

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. Nr 99, poz. 1171, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów przekazuje projekt dokumentu, rządowego, wniesiony do rozpatrzenia przez ten komitet, osobom wchodzącym w skład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń tego komitetu.",

b)
uchyla się ust. 2;
2)
w § 10:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają uwagi do projektu dokumentu rządowego zawarte w protokole rozbieżności lub zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu osobom wchodzącym w skład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom jego posiedzeń.

1a. Termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu rządowego może zostać zmieniony przez przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, gdy rodzaj i treść projektu dokumentu rządowego, stopień jego złożoności lub pilność sprawy tego wymagają.",

b)
uchyla się ust. 1b,
c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uwagi zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 albo 1a, oraz zgłoszone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów podlegają rozpatrzeniu za zgodą przewodniczącego tego komitetu. W przypadku niewyrażenia zgody przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów kieruje projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia w innym terminie lub decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.";

3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Organ uprawniony, który wniósł projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, ustosunkowuje się na piśmie do uwag zgłoszonych do projektu, nie później niż do godziny 2000 drugiego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag.

2. W przypadku nieustosunkowania się do uwag zgłoszonych do projektu albo ustosunkowania się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może skierować projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia w innym terminie.".

Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2011 r. Nr 78. poz. 786 i Nr 114, poz. 1153 oraz z 2013 r. poz. 190.