Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Monitor Polski

M.P.1995.49.555

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 września 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201, z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 96, poz. 478) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 49, poz. 380, z 1991 r. Nr 26, poz. 179, z 1992 r. Nr 36, poz. 266, z 1993 r. Nr 34, poz. 342 oraz z 1994 r. Nr 34, poz. 283) skreśla się § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.