Monitor Polski

M.P.1981.15.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 1 czerwca 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich i zarządzenie w sprawie zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. Nr 12, poz. 89 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich (Monitor Polski z 1972 r. Nr 45, poz. 245 i z 1976 r. Nr 32, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jedną godziną obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina wykładów, zajęć lekcyjnych, konwersatoriów, ćwiczeń oraz proseminariów i seminariów objętych planami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich.",

2) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:

"4) za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela akademickiego na studiach wieczorowych i zaocznych w dodatkowe dni wolne od pracy - 1 godzina efektywna odpowiada 2 godzinom obliczeniowym",

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektor lub upoważniona przez niego osoba może zlecić nauczycielowi akademickiemu godziny ponadwymiarowe po dokonaniu przydziału obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych grup stanowisk nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie naukowej.".

§  2. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Monitor Polski z 1972 r. Nr 45, poz. 246 i z 1976 r. Nr 32, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po wyrazach: "w § 1" skreśla się wyrazy: "ust. 2",
2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Za zajęcia, o których mowa w § 1-3, prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy, a na studiach wieczorowych i zaocznych oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich - również w dodatkowe dni wolne od pracy, 1 godzinę efektywną zajęć uznaje się za 2 godziny obliczeniowe.",

3) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) seminaria magisterskie należy prowadzić w grupach studenckich liczących 6-10 osób".

§  3. Ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 1980/81 należy dokonać biorąc za podstawę:
1) w semestrze zimowym - 1/2 obowiązującego w tym semestrze wymiaru rocznego godzin obliczeniowych,
2) w semestrze letnim - tygodniowy wymiar godzin obliczeniowych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 obowiązują od dnia 1 października 1980 r.