Monitor Polski

M.P.1972.45.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 30 sierpnia 1972 r.
w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Jedną godziną obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina wykładów, zajęć lekcyjnych, konwersatoriów, ćwiczeń oraz proseminariów i seminariów objętych planami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich.
§  2.
1. 2 Przy ustalaniu godzin obliczeniowych należy stosować następujące wskaźniki przeliczeniowe:
1) w odniesieniu do wykładów prowadzonych przez adiunktów i starszych asystentów 1 godzina efektywna odpowiada 1,25 godziny obliczeniowej w pierwszym roku prowadzenia wykładów, a za zgodą rektora także w drugim roku prowadzenia wykładów; wykłady te mogą być powierzone adiunktom i starszym asystentom za zgodą dziekana jedynie w wypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej szkoły wyższej został wypełniony wymiar zajęć dydaktycznych obowiązujący profesorów i docentów,
2) w odniesieniu do zajęć dydaktycznych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem w ciągu pierwszego roku nowego kursu, opracowaniem skryptu i innych pomocy dydaktycznych, prowadzeniem nowych form zajęć itp. rektor szkoły wyższej może zastosować wskaźnik przeliczeniowy przyjmując za 1 godzinę efektywną nie więcej niż 1,5 godziny obliczeniowej;
3) za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela akademickiego w dni ustawowo wolne od pracy 1 godzina efektywna odpowiada 2 godzinom obliczeniowym;
4) 3 za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela akademickiego na studiach wieczorowych i zaocznych w dodatkowe dni wolne od pracy - 1 godzina efektywna odpowiada 2 godzinom obliczeniowym.
2. Przy ustalaniu wymiaru zajęć dydaktycznych określonych w godzinach obliczeniowych można stosować tylko jeden wskaźnik przeliczeniowy.
§  3.
1. 4 Rektor lub upoważniona przez niego osoba może zlecić nauczycielowi akademickiemu godziny ponadwymiarowe po dokonaniu przydziału obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych grup stanowisk nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie naukowej.
2. Do ustalenia wymiaru zajęć ponadwymiarowych mają zastosowanie wskaźniki przeliczeniowe określone w § 2.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 1957 r. w sprawie wymiaru zajęć pracowników nauki i osób pełniących ich funkcje zatrudnionych w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z 1957 r. Nr 13, poz. 54, z 1958 r. Nr 7, poz. 22 i z 1959 r. Nr 5, poz. 12).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1972 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1981 r. (M.P.81.15.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 lipca 1976 r. (M.P.76.32.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1976 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1981 r. (M.P.81.15.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1980 r.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1981 r. (M.P.81.15.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.