§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Monitor Polski

M.P.1994.68.606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1994 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych (Monitor Polski Nr 21, poz. 231) w § 1:
1)
w ust. 1 wyrazy "30 mln zł" zastępuje się wyrazami "3 tys. zł",
2)
w ust. 2 wyrazy "10 mln zł" zastępuje się wyrazami "1 tys. zł",
3)
w ust. 3 wyrazy "20 mln zł" zastępuje się wyrazami "2 tys. zł".