Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Monitor Polski

M.P.1994.68.606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych (Monitor Polski Nr 21, poz. 231) w § 1:
1)
w ust. 1 wyrazy "30 mln zł" zastępuje się wyrazami "3 tys. zł",
2)
w ust. 2 wyrazy "10 mln zł" zastępuje się wyrazami "1 tys. zł",
3)
w ust. 3 wyrazy "20 mln zł" zastępuje się wyrazami "2 tys. zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.