Monitor Polski

M.P.1974.36.212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 października 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338), art. 5 ust. 1 pkt 17 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1969 r. Nr 2, poz. 13 i z 1970 r. Nr 42, poz. 315) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) rzeczoznawców działających na zlecenie izb rzemieślniczych lub cechów",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Warunek niewykonywania innych świadczeń podlegających podatkowi obrotowemu nie dotyczy osób wymienionych w ust. 1 pkt 31.",

2) w § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 20% przychodów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 15, 17, 25 i 29",

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Podstawę opodatkowania przychodów określonych w § 1 ust. 1 pkt 20 i 31 stanowi kwota każdorazowo otrzymana.

2. Podatek od przychodów określonych w ust. 1 pobiera się w formie zryczałtowanej:

1) od przychodów określonych w § 1 ust. 1 pkt 20 według stopy podatkowej w wysokości 5%,

2) od przychodów określonych w § 1 ust. 1 pkt 31 według stopy podatkowej w wysokości 15%,

bez względu na wysokość przychodów oraz bez względu na to, czy przychody uzyskiwane są od jednego, czy też od większej liczby płatników i bez stosowania przepisów o zniżkach i zwyżkach rodzinnych."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.