Zm.: zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Monitor Polski

M.P.1993.26.273

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 kwietnia 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173, z 1991 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 45, poz. 319 oraz z 1992 r. Nr 10, poz. 69, Nr 16, poz. 119 i Nr 36, poz. 265) w § 1 w pkt 3 po lit. n) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. o), p), r) i s) w brzmieniu:

"o) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji «Heros» S.A.,

p) Towarzystwo Ubezpieczeń Turystycznych «Atu» S.A.,

r) Zakład Ubezpieczeń «Hestia» S.A.,

s) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych «TUW»."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.