Zm.: zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Monitor Polski

M.P.1991.5.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 lutego 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173) w § 1 w pkt 3 po lit c) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d)–f) w brzmieniu:

"d) Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, Spółka Akcyjna,

e) Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Spółka Akcyjna,

f) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Spółka Akcyjna."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.