Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1988.31.281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 października 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.

Na podstawie art. 19 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z 1983 r. Nr 71, poz. 318 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
W załączniku nr 1 do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr 12, poz. 108 i Nr 14, poz. 123), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
123
"9) przeznaczone na finansowanie urządzeń oraz sieci

energetycznych i gazowych tworzących osiedlową infrastrukturę

mieszkaniową

9%"
2)
dodaje się lp. 7 w brzmieniu:
123
"7Kredyty na inwestycje przeznaczone na finansowanie urządzeń oraz sieci energetycznych i gazowych tworzących osiedlową infrastrukturę mieszkaniową9%"
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.