Monitor Polski

M.P.1984.13.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 23 maja 1984 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 1 zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1974 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o obrocie zbożem, głównymi przetworami zbożowymi oraz rzepakiem i rzepikiem (Monitor Polski Nr 36, poz. 210) oraz w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 17, poz. 76 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi (Monitor Polski Nr 26, poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) jęczmieniem, mieszankami zbożowymi i kukurydzą, przeznaczonymi na produkcję pasz - przedsiębiorstwa przemysłu paszowego i utylizacyjnego "Bacutil", Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Łomża", Śląskie Zakłady Drobiarskie i spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska.",

2) w § 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) obrotu zbożem dokonywanego przez jednostki gospodarki uspołecznionej w związku z usługową produkcją pasz na rzecz producentów rolnych."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.