Monitor Polski

M.P.1974.36.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1974 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1974 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o obrocie zbożem, głównymi przetworami zbożowymi oraz rzepakiem i rzepikiem.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do wydawania w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa przepisów o obrocie zbożem, głównymi przetworami zbożowymi oraz rzepakiem i rzepikiem - z wyłączeniem obrotu zbożem, rzepakiem i rzepikiem przeznaczonymi na cele siewne.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1974 r.