§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1990.26.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1990 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, poz. 272 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 265) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Poborowym przysługuje miesięczny równoważnik pieniężny w wysokości 300.000 zł, jeżeli zakład pracy nie może mu zapewnić wyżywienia lub z innych uzasadnionych przyczyn poborowy nie korzysta z bezpłatnego codziennego wyżywienia".