Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1990.26.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 czerwca 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Na podstawie art. 205 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, poz. 272 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 265) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Poborowym przysługuje miesięczny równoważnik pieniężny w wysokości 300.000 zł, jeżeli zakład pracy nie może mu zapewnić wyżywienia lub z innych uzasadnionych przyczyn poborowy nie korzysta z bezpłatnego codziennego wyżywienia".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1990 r.