Monitor Polski

M.P.2006.43.461

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M. P. Nr 11, poz. 199, z późn. zm.2)), w załączniku do zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministerstwo Sprawiedliwości, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 220, poz. 1896), do spraw sprawiedliwości.";

2) w § 2 w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego,";

3) w § 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 50, poz. 725, z 2004 r. Nr 18, poz. 311, z 2005 r. Nr 75, poz. 1049 i Nr 84, poz. 1218 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 240.