Monitor Polski

M.P.2014.942

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 285) w załączniku w § 2 uchyla się pkt 19.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.