Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.2008.22.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 71, poz. 767) w załączniku w § 2:
1)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Departament Legislacyjno-Prawny;";

2)
po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) Biuro Kontroli i Audytu;";

3)
uchyla się pkt 20.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.