Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.27.298

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz. 526, z późn. zm. 1 ) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezydenta;

2) Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów;

3) Biuro Finansowe;

4) Biuro Kadr i Odznaczeń;

5) Biuro Kultury i Dziedzictwa;

6) Biuro Listów i Opinii Obywatelskich;

7) Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;

8) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

9) Biuro Ochrony i Informatyki;

10) Biuro Polityki Społecznej;

11) Biuro Prasowe;

12) Biuro Prawa i Ustroju;

13) Biuro Projektów Programowych;

14) Biuro Spraw Zagranicznych;

15) Biuro Współpracy Instytucjonalnej;

16) Biuro Administracyjne;

17) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

18) Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej statutowych komórek organizacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2006 r. Nr 60, poz. 634 i Nr 69, poz. 704, z 2007 r. Nr 12, poz. 121, z 2008 r. Nr 4, poz. 44, z 2009 r. Nr 8, poz. 77 i Nr 21, poz. 264 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 914 i Nr 93, poz. 1071.