Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.49.526

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Kancelarią", nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.
Traci moc zarządzenie nr 3 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1.
1.
Kancelaria jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Kancelaria wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych ustawach.
3.
Kancelaria działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta.
4.
Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Szefem Kancelarii", sekretarzy i podsekretarzy stanu.
§  2.
1. 2
Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii, który kieruje jej pracami.
2.
Sekretarze i podsekretarze stanu kierują pracami Kancelarii w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii.
3.
Szef Kancelarii wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia.
4. 3
(uchylony).
§  3. 4
 
1. 5
Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu. Prezydent może powołać zastępcę lub zastępców Szefa Kancelarii spośród sekretarzy stanu.
2. 6
(uchylony).
3. 7
Szefa Kancelarii zastępuje w czasie nieobecności zastępca Szefa Kancelarii. W przypadku powołania kilku zastępców, Szefa Kancelarii zastępuje wyznaczony przez niego zastępca Szefa Kancelarii.
4. 8
Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa szczegółowy zakres zadań sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad komórkami organizacyjnymi Kancelarii.
5.
Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.
6. 9
Podziału etatów między poszczególne komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.
§  4. 10
 
1.
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.
2.
Szef Kancelarii może powoływać zespoły do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, czas funkcjonowania, tryb działania oraz skład osobowy.
§  5. 11
 
1. 12
W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Prezydenta;
2)
Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów;
3) 13
(uchylony);
4)
Biuro Kadr i Odznaczeń;
5)
Biuro Kultury i Dziedzictwa;
6)
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich;
7)
Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;
8)
Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;
9) 14
Biuro Ochrony;
10)
Biuro Polityki Społecznej;
11)
Biuro Prasowe;
12)
Biuro Prawa i Ustroju;
13)
Biuro Projektów Programowych;
14)
Biuro Spraw Zagranicznych;
15)
Biuro Współpracy Instytucjonalnej;
16) 15
(uchylony);
17) 16
(uchylony);
18)
Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
19) 17
Biuro Administracyjno-Finansowe.
2-4. 18
(uchylone).
§  6. 19
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii.
§  7.
1. 20
Kancelaria zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa poprzez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
2. 21
Kancelaria zapewnia obsługę prawną i administracyjną Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego dla tej Komisji.
3.
Kancelaria zapewnia obsługę finansową działalności Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.
2 Załącznik § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 lutego 2007 r. (M.P.07.12.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 8 stycznia 2008 r. (M.P.08.4.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 2008 r.

3 Załącznik § 2 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 8 stycznia 2008 r. (M.P.08.4.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 2008 r.
4 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 2006 r. (M.P.06.60.634) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2006 r.
5 Załącznik § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 28 września 2010 r. (M.P.10.72.914) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.

6 Załącznik § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 lipca 2015 r. (M.P.2015.660) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2015 r.
7 Załącznik § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.
8 Załącznik § 3 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 lipca 2015 r. (M.P.2015.660) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2015 r.

9 Załącznik § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.
10 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 2006 r. (M.P.06.60.634) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2006 r.
11 Załącznik § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 2010 r. (M.P.10.72.914) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 2010 r.
12 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 marca 2011 r. (M.P.11.27.298) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2011 r.
13 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 maja 2015 r. (M.P.2015.524) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2015 r.
14 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.
15 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 maja 2015 r. (M.P.2015.524) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2015 r.
16 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 17 uchylony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. (M.P.11.61.584) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 2011 r.
17 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 maja 2015 r. (M.P.2015.524) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2015 r.
18 Załącznik § 5 ust. 2-4 uchylone przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.
19 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.687) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2013 r.
20 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 lutego 2007 r. (M.P.07.12.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.
21 Załącznik § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 marca 2009 r. (M.P.09.21.264) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 2009 r.