Monitor Polski

M.P.2005.15.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 31, poz. 548 i Nr 56, poz. 953) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Sekretariat Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.