Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

Monitor Polski

M.P.2006.54.578

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M. P. Nr 26, poz. 433, z 2004 r. Nr 16, poz. 273 i Nr 35, poz. 611 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 242) w załączniku w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Biuro Kadr i Kontaktów;";

2)
uchyla się pkt 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.