Monitor Polski

M.P.1963.89.421

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 listopada 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169 i Nr 55, poz. 261, z 1960 r. Nr 42, poz. 204, Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275 i Nr 69, poz. 323, z 1961 r. Nr 9, poz. 55, Nr 66, poz. 285, Nr 70, poz. 299, z 1962 r. Nr 86, poz. 406 i Nr 89, poz. 417 oraz z 1963 r. Nr 4, poz. 17) wprowadza się następującą zmianę: w części "B. w zakresie budżetów terenowych" dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) wojewódzkie warsztaty napraw i konserwacji sprzętu medycznego pod nazwą "Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1964 r.