Zm.: zarządzenie w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Monitor Polski

M.P.1981.19.173

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji modernizacyjnych (Monitor Polski Nr 36, poz. 181) zarządza się, co następuje:
W § 3 zarządzenia nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1977 r. w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle (Monitor Polski Nr 36, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wartość kosztorysowa zadania nie przekracza 50 mln zł bądź innych granicznych wielkości ustalonych dla niektórych branż przemysłu w przepisach wydanych przez właściwych ministrów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji modernizacyjnych (Monitor Polski Nr 36, poz. 181)",

2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W ramach grupy inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych wyodrębnia się dodatkowo kategorię szybkozwrotnych inwestycji modernizacyjnych, podejmowanych przez państwowe organizacje gospodarcze na zasadach i w trybie ustalonych w uchwale nr 93 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1981 r. w sprawie zasad i warunków podejmowania i realizacji przez państwowe organizacje gospodarcze wysokoefektywnych i szybkozwrotnych inwestycji modernizacyjnych (Monitor Polski Nr 13, poz. 98)".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.