Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.

Monitor Polski

M.P.1968.4.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 stycznia 1968 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 24, poz. 173 i z 1966 r. Nr 5, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Materiały archiwalne przechowywane w archiwach państwowych udostępnia się dla celów naukowo-badawczych, urzędowych, popularyzacji nauki i kultury narodowej oraz w interesie osób prywatnych.

2. Jeżeli archiwum posiada mikrofilm lub fotokopie materiałów archiwalnych, nie udostępnia się w zasadzie oryginałów.

3. Udostępnianie materiałów archiwalnych o charakterze osobistym, korespondencji rodzinnej osób żyjących oraz depozytów może nastąpić za zgodą zainteresowanych osób i instytucji lub po upływie terminu zastrzeżonego przez te osoby i instytucje.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. We wniosku o zezwolenie na korzystanie z materiałów archiwalnych należy dokładnie określić materiały, które mają być udostępnione, w jakim celu i w jakiej formie.

2. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych dla celów naukowo-badawczych powinien ponadto zawierać dokładne określenie tematu pracy i jej chronologicznych granic.";

3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych dla celów naukowo-badawczych przez profesorów, docentów etatowych i samodzielnych pracowników naukowo-badawczych oraz przez osoby skierowane przez instytuty naukowo-badawcze i inne placówki naukowe, szkoły wyższe, instytucje wydawnicze, muzea, związki pracy twórczej i organizacje społeczne udzielają:

1) w odniesieniu do materiałów archiwalnych powstałych przed dniem 1 września 1939 r. - dyrektor (kierownik) właściwego archiwum państwowego,

2) w odniesieniu do materiałów archiwalnych powstałych w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. - dyrektor archiwum centralnego lub wojewódzkiego w porozumieniu z komisją opiniodawczo-doradczą w składzie:

a) w Archiwum Akt Nowych - dyrektor Archiwum jako przewodniczący, pracownik naukowo-badawczy z działu akt, w którym znajdują się wskazane we wniosku materiały archiwalne, oraz przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego,

b) w archiwach wojewódzkich - dyrektor archiwum jako przewodniczący, pracownik naukowo-badawczy z działu akt, w którym znajdują się materiały archiwalne wskazane we wniosku, oraz przedstawiciel prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej,

3) w odniesieniu do materiałów archiwalnych powstałych po dniu 31 grudnia 1950 r. - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na wniosek właściwej komisji opiniodawczo-doradczej (pkt 2).

2. Zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych powstałych po dniu 1 września 1939 r. tajnych i poufnych udziela się tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na wniosek właściwej komisji opiniodawczo-doradczej i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 42 i Nr 20, poz. 108) oraz w zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1963 r. w sprawie udostępniania prasie danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 108).

3. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ustali tryb przekwalifikowania w celu pozbawienia cech tajności lub poufności materiałów archiwalnych powstałych po dniu 1 września 1939 r., które zostały przekazane do archiwum jako tajne lub poufne.";

4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych przez instytucje i obywateli państw obcych udzielają:

1) dyrektorzy archiwów centralnych i wojewódzkich - na wniosek polskich urzędów państwowych, instytucji naukowych lub organizacji politycznych, naukowych albo społecznych,

2) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych - w razie braku wniosku, o którym mowa w pkt 1.

2. Tryb wydawania zezwolenia, ustalony w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy akt tajnych i poufnych. Zezwolenia na korzystanie z akt tajnych i poufnych udziela Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na zasadach określonych w zarządzeniach Prezesa Rady Ministrów wskazanych w § 5 ust. 2.

3. Instytucjom i obywatelom państw obcych udostępnia się dla celów naukowo-badawczych jedynie materiały archiwalne powstałe przed dniem 1 września 1939 r. w zakresie uznanym za słuszny przez dyrektora archiwum państwowego lub Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może wyrazić zgodę na udostępnienie instytucjom i placówkom naukowym państw obcych materiałów archiwalnych powstałych w latach 1939-1945, niezbędnych dla celów ścigania i badania zbrodni hitlerowskich.";

5)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Osoby, które uzyskały zezwolenie na korzystanie z materiałów archiwalnych dla celów naukowo-badawczych, mogą:

1) korzystać z inwentarzy, spisów, rejestrów, skorowidzów i innych pomocy archiwalnych potrzebnych do wykonania pracy,

2) zamawiać w pracowniach archiwum państwowego odlewy pieczęci oraz odbitki fotograficzne i mikrofilmy materiałów archiwalnych powstałych przed dniem 1 września 1939 r., z tym że jeden egzemplarz każdej reprodukcji należy złożyć w dyrekcji archiwum.";

6)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Po ukazaniu się wydawnictwa opartego na materiałach przechowywanych w archiwach państwowych autor obowiązany jest niezwłocznie złożyć dwa egzemplarze pracy w archiwum, z którego materiałów korzystał w głównej mierze. Obowiązek ten nie dotyczy rozpraw zamieszczonych w czasopismach i pracach zbiorowych.";

7)
w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie odmowy udzielenia zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych ze względu na zły stan ich zachowania można sporządzić na wniosek osoby zainteresowanej fotokopie lub mikrofilm żądanych materiałów w zakresie uznanym za słuszny przez dyrektora archiwum."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.