Monitor Polski

M.P.1989.19.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 maja 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 131, Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 34, poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 214, z 1986 r. Nr 6, poz. 40, z 1987 r. Nr 8, poz. 68 i z 1988 r. Nr 13, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale I. Klasyfikacja resortowa (części):
a) część 06 otrzymuje brzmienie:

"06. Centralny Urząd Planowania.",

b) tworzy się części:

"46. Urząd do Spraw Wyznań.

57. Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych.

86. Centralny Związek Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnych.";

2) w rozdziale II. Klasyfikacja działów, w nazwie działu 99 dodaje się na końcu wyrazy "oraz dotacje";
3) w rozdziale III. Klasyfikacja rozdziałów:
a) objaśnienie podane w Uwadze otrzymuje brzmienie:

"Uwaga:

Klasyfikacja rozdziałów zawiera wykaz numerów i nazw rozdziałów dla jednostek i zadań budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszów celowych oraz innych jednostek sfery budżetowej.

Klasyfikacja rozdziałów obejmuje również numery i nazwy rozdziałów dla rozliczeń z budżetem państwa przedsiębiorstw państwowych zaliczanych do działów poza sferą produkcji materialnej oraz jednostek organizacyjnych spółdzielni, z wyjątkiem jednostek, dla których Naczelna Rada Spółdzielcza pełni rolę centralnego związku. Nie zawiera natomiast numerów i nazw rozdziałów dla przedsiębiorstw państwowych zaliczanych do działów sfery produkcji materialnej (tj. przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport, łączność, handel wewnętrzny, handel zagraniczny, różne usługi materialne, gospodarka komunalna) i do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne. Numery i nazwy rozdziałów dla rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz dywidendy w wymienionych działach ustalają przedsiębiorstwa państwowe w porozumieniu z właściwymi urzędami skarbowymi.

Podstawą ustalenia numeru rozdziału jest numer statystyczny danego przedsiębiorstwa. Numer rozdziału ustala się według następujących zasad:

a) jako dwie pierwsze cyfry numeru rozdziału należy przyjąć dwie pierwsze cyfry stanowiące symbol gałęzi gospodarki narodowej z członu E numeru statystycznego oznaczającego przynależność branżową przedsiębiorstwa,

b) jako dwie następne cyfry numeru rozdziału należy przyjąć dwie pierwsze cyfry stanowiące symbol organu założycielskiego (resortu, terenowego organu administracji państwowej) z członu B numeru statystycznego oznaczającego przynależność organizacyjną przedsiębiorstwa.

Nazwę rozdziału stanowi nazwa gałęzi gospodarki narodowej, do której jest zaklasyfikowane dane przedsiębiorstwo.

Przykład:

AB
Nr statystycznyP-0039290 - 13012000
71 - 1 - 115 - 01001
C D E F
Numer i nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej utworzonego na podstawie

tego numeru statystycznego

1113 - Przedsiębiorstwa

przemysłu

elektrotechnicznego

i elektronicznego.

Dla przedsiębiorstwa wielozakładowego ustala się jeden numer rozdziału z numeru odpowiadającego działalności podstawowej.

Powyższa zasada tworzenia rozdziałów w oparciu o numer statystyczny odnosi się także do spółek prawa handlowego będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz do jednostek, dla których Naczelna Rada Spółdzielcza pełni rolę centralnego związku, i dotyczy wszystkich działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których jednostki te rozliczają się z budżetem centralnym lub budżetem terenowym".

b) w dziale 01 - Przemysł:
skreśla się rozdziały 1451, 2461, 2881 i 2997.
rozdział 2996 otrzymuje brzmienie:

"2996 Jednostki organizacyjne spółdzielni chemicznych.",

c) w dziale 31 - Budownictwo:
skreśla się rozdziały 3111, 3221, 3224, 3451, 3484, 3611, 3711 i 3882,
dodaje się rozdział 3741 w brzmieniu:

"3741 Biura planowania regionalnego.",

d) w dziale 40 - Rolnictwo:
w objaśnieniu do rozdziału 4012 wyrazy "między innymi" zastępuje się wyrazem "wyłącznie",
skreśla się rozdziały 4015, 4016, 4322, 4323 i 4494,
rozdziały 4334, 4381, 4382, 4383 i 4384 otrzymują brzmienie:

"4334 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych.

4381 Stacje hodowli i unasieniania zwierząt.

4382 Wojewódzkie zakłady weterynarii.

4383 Stacje chemiczno-rolnicze.

4384 Inspekcja nasienna.",

dodaje się rozdziały 4386, 4387 i 4388 w brzmieniu:

"4386 Inspektorat kwarantanny roślin oraz wojewódzkie stacje kwarantanny i ochrony roślin.

4387 Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych.

4388 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowo-Technicznych.",

e) w dziale 45 - Leśnictwo dodaje się rozdział 4712 w brzmieniu:

"4712 Parki krajobrazowe.",

f) w dziale 50 - Transport:
skreśla się rozdział 5041,
dodaje się rozdział 5891 w brzmieniu:

"5891 Jednostki organizacyjne spółdzielni transportowo-motoryzacyjnych.",

g) w dziale 61 - Handel wewnętrzny skreśla się rozdziały 6181 i 6321,
h) w dziale 70 - Gospodarka komunalna skreśla się rozdział 7011,
i) w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne skreśla się rozdziały 7411 i 7544,
j) w dziale 77 - Nauka dodaje się rozdział 7892 w brzmieniu:

"7892 Prace rozpoznawcze szkół wyższych.",

k) w dziale 81 - Szkolnictwo wyższe dodaje się rozdział 8112 w brzmieniu:

"8112 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego.",

l) w dziale 90 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej dodaje się rozdział 9081 w brzmieniu:

"9081 Udział budżetu terenowego w dochodach budżetu centralnego z tytułu podatku dochodowego.",

ł) w dziale 94 - Finanse dodaje się rozdziały 9418, 9491 i 9492 w brzmieniu:

"9418 Banki kredytowe.

9491 Wpływy z przetargowej sprzedaży środków dewizowych.

9492 Wpływy ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa.",

m) w dziale 99 - Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności:
rozdział 9912 otrzymuje brzmienie:

"9912 Podatki od indywidualnej działalności gospodarczej.",

dodaje się:
- w nazwie działu wyrazy "oraz dotacje",
- rozdziały 9914, 9915, 9916, 9917, 9918 i 9951 w brzmieniu:

"9914 Podatki od przedstawicielstw zagranicznych.

9915 Podatki od spółek prawa handlowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej z udziałem podmiotów krajowych.

9916 Podatki od spółek prawa handlowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej z udziałem podmiotów zagranicznych.

9917 Podatki od fundacji.

9918 Podatki od zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości.

9951 Dotacje przedmiotowe dla osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.",

n) w dziale 00 - Inwestycje i remonty kapitalne:
rozdział 0095 otrzymuje brzmienie:

"0095 Fundusze gospodarki gruntami.",

dodaje się rozdział 0096 w brzmieniu:

"0096 Fundusze gospodarki mieszkaniowej.";

4) w rozdziale IV. Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):
a) objaśnienia do paragrafów 11 Podatek obrotowy i 16 Podatek dochodowy otrzymują brzmienie: "Wpływy do budżetu centralnego od przedsiębiorstw zaliczanych do działów wymienionych w Uwadze w rozdziale III oraz od spółek prawa handlowego będących jednostkami gospodarki uspołecznionej są ujmowane w części 08, a wpływy od przedsiębiorstw zaliczanych do pozostałych działów są ujmowane we właściwych częściach.",
b) dodaje się paragraf 17 Dywidendy od przedsiębiorstw państwowych,
c) w objaśnieniach do paragrafu 19 Różne rozliczenia:
po wyrazach "Wpływy z różnych rozliczeń do budżetu centralnego są ujmowane w rozdziale 9071, w części 08" dodaje się wyrazy "a wpływy do budżetu terenowego są ujmowane we właściwych działach i rozdziałach."
po wyrazach "Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26" dodaje się wyrazy "i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22",
d) w objaśnieniach do paragrafu 29 Podatek od płac, podanych w nawiasie, spójnik "i" zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się na końcu wyrazy "oraz z 1988 r. Nr 2, poz. 14, Nr 26, poz. 233 i Nr 36, poz. 329",
e) w nazwie paragrafu 34 skreśla się wyraz "wiejskie",
f) w objaśnieniach do paragrafów 34 Podatki i opłaty od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz 35 Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od jednostek gospodarki uspołecznionej wyrazy "od państwowych gospodarstw rolnych - w rozdziale 4012, od gospodarstw szkół rolniczych - w rozdziale 4015, od wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego - w rozdziale 4016" zastępuje się wyrazami "od państwowych gospodarstw rolnych, gospodarstw szkół rolniczych, wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego - we właściwych rozdziałach utworzonych zgodnie z zasadą podaną w Uwadze w rozdziale III.",
g) skreśla się paragrafy 36, 37, 39 i 68,
h) nazwy paragrafów 51 i 53 otrzymują brzmienie:

"51 Podatki i opłaty od rolników.

53 Podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą",

i) objaśnienie do paragrafu 58 Opłata skarbowa otrzymuje brzmienie: "Wpływy z opłaty skarbowej są ujmowane w rozdziale 9913.",
j) w objaśnieniach do paragrafu 64 Różne opłaty skreśla się wyrazy "do 20 tys. mieszkańców",
k) dodaje się paragrafy 85 i 86 w brzmieniu:

"85 Spłata pożyczek.

86 Wpływy ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa.",

5) w rozdziale V. Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):
a) w objaśnieniach do paragrafu 42 Różne opłaty i składki skreśla się wyrazy "udział państwa w spółkach oraz w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej i Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym",
b) w objaśnieniach do paragrafu 83 Wydatki specjalne wyrazy "funduszów przeciwepidemicznego, epizootycznego" zastępuje się wyrazami "funduszu przeciwepidemicznego",
c) dodaje się paragrafy 85, 86 87 w brzmieniu:

"85 Pożyczki udzielone.

86 Zwrot lokat.

87 Udziały w spółkach.";

6) w rozdziale VI. Podział paragrafów na pozycje w zakresie niektórych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych oraz funduszów celowych:
a) w literze A. Przychody, w podtytule Fundusze celowe:
w ust. 2 "W funduszach gminnych i funduszach miejskich":
a) w tytule § 34 skreśla się wyraz "wiejskie",
b) tytuł § 51 otrzymuje brzmienie:

"§ 51 Podatki i opłaty od rolników",

c) w § 64 poz. 641 skreśla się wyrazy "do 20 tys. mieszkańców",
d) skreśla się § 72 z pozycjami,
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W funduszach gospodarki gruntami

§ 43 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

poz. 431 - Wpływy od ludności z tytułu sprzedaży nieruchomości państwowych (z wyjątkiem domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych w takich domach)

poz. 432 - Wpływy od jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu sprzedaży nieruchomości państwowych (z wyjątkiem domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych w takich domach).

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Dochody od ludności z opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)

poz. 642 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)

poz. 643 - Wpływy z tytułu udziału właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych (opłaty adiacenckie)

poz. 644 - Pozostałe dochody od ludności

poz. 645 - Pozostałe dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.",

w ust. 6 skreśla się pozycje 772 i 733,
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W funduszach gospodarki mieszkaniowej

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Wpływy z opłat pobieranych od najemców przy zamianie lokali mieszkalnych

poz. 642 - Wpływy ze sprzedaży domów mieszkalnych i lokali w takich domach

poz. 643 - Inne wpływy.",

w ust. 11 skreśla się pozycję 773, a pozycję 774 oznacza się jako pozycję 773,
b) w literze B. Rozchody, w podtytule Fundusze celowe:
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W funduszach gospodarki gruntami

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - Koszty wyposażenia gruntów w urządzenia niezbędne do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem

poz. 712 - Koszty opracowań geodezyjnych i studialno-projektowych związanych z przygotowaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

poz. 713 - Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości

poz. 714 - Koszty wykupu gruntów na podstawie umów łącznie z rozliczeniami z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego, zarządu lub użytkowania oraz wykonywaniem prawa pierwokupu

poz. 715 - Koszty związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, przekazywaniem w zarząd i użytkowanie nieruchomości państwowych, zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

poz. 716 - Pozostałe wydatki.

3. W funduszach gospodarki mieszkaniowej

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - Koszty związane z przejmowaniem budynków na własność Państwa

poz. 712 - Koszty komunalnego budownictwa mieszkaniowego

poz. 713 - Pomoc finansowa udzielana na budownictwo jednorodzinne

poz. 714 - Koszty wykupu mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych

poz. 715 - Pozostałe wydatki",

w ust. 5 "W centralnym i wojewódzkich funduszach turystyki i wypoczynku":
a) w § 46 skreśla się pozycję 465,
b) w § 53 skreśla się pozycje 531 i 533,
c) dodaje się § 85 z pozycjami w brzmieniu:

"§ 85 - Pożyczki udzielone

poz. 851 - Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw

poz. 852 - Pożyczki inwestycyjne dla organizacji spółdzielczych

poz. 853 - Pożyczki dla turystycznych organizacji społecznych na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne.",

skreśla się ust. 9,
w ust. 10 "W centralnym i wojewódzkich funduszach młodzieży":
a) skreśla się
- w § 25 poz. 253,
- w nazwie § 53 wyrazy "i pożyczki" oraz pozycje 531 i 532,
- w § 71 pozycje 711 i 712,
- w § 73 pozycję 731,
b) dodaje się § 85 z pozycjami w brzmieniu:

"§ 85 - Pożyczki udzielone

poz. 851 - Pożyczki dla rodziców i opiekunów młodzieży, udzielane w przypadkach określonych w odrębnych przepisach

poz. 852 - Pożyczki na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez socjalistyczne związki młodzieży lub realizowanych z ich inicjatywy

poz. 853 - Pożyczki na finansowanie budownictwa mieszkaniowego organizowanego pod patronatem socjalistycznych związków młodzieży

poz. 854 - Pożyczki na finansowanie inicjatyw młodzieży związanych z rozwojem bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej

poz. 855 - Pożyczki na finansowanie remontów budynków mieszkalnych pod patronatem socjalistycznych związków młodzieży".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 1989 r.