Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1984.31.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1984 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283) zarządza się, co następuje:
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości ustalają przepisy o opracowaniu projektu budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych oraz o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
1.
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów (prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi) do tworzenia po uzgodnieniu z Ministrem Finansów:
1)
w obrębie rozdziałów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych tytułami,
2)
w obrębie paragrafów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych pozycjami.
2.
Upoważnia się wojewodów (prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi) do tworzenia w budżetach wojewódzkich po uzgodnieniu z Ministrem Finansów części odpowiadających wydziałom urzędów wojewódzkich i jednostkom im równorzędnym.
3.
Decyzje o utworzeniu szczegółowych podziałek klasyfikacji powinny również określać:
1)
jednostki obowiązane do stosowania szczegółowych podziałek klasyfikacji,
2)
zakres stosowania podziałek w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.
Klasyfikację dochodów i wydatków stosuje się również w zakładach budżetowych, środkach specjalnych, funduszach celowych, jednostkach organizacyjnych kultury i sztuki oraz jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 52 i z 1984 r. Nr 9, poz. 64).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

ZAŁĄCZNIK  2

KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU CENTRALNEGO I BUDŻETÓW TERENOWYCH

I.

Klasyfikacja resortowa (części).

01. Kancelaria Rady Państwa.

02. Najwyższa Izba Kontroli.

03. Sąd Najwyższy.

04. Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

05. Urząd Rady Ministrów.

06. Centralny Urząd Planowania.

07. (skreślona).

08. Ministerstwo Finansów.

09. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

10. Kancelaria Sejmu.

11. (skreślona).

12. Trybunał Konstytucyjny.

13. Ministerstwo Przemysłu.

15. (skreślona).

18. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

19. Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

20. (skreślona).

21. Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności.

23. (skreślona).

24. Ministerstwo Rynku Wewnętrznego.

25. Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

26. (skreślona).

27. (skreślona).

28. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

30. Ministerstwo Obrony Narodowej.

31. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

32. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

33. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

34. Ministerstwo Kultury i Sztuki.

35. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

36. Ministerstwo Sprawiedliwości.

37. (skreślona).

38. Polska Akademia Nauk.

39. (skreślona).

40. Państwowy Arbitraż Gospodarczy.

41. (skreślona).

42. (skreślona).

43. Państwowa Inspekcja Pracy.

44. Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

45. Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.

46. Urząd do Spraw Wyznań.

47. (skreślona).

48. Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.

49. Narodowy Bank Polski.

50. Główny Urząd Statystyczny.

51. (skreślona).

52. Państwowa Agencja Atomistyki.

53. Wyższy Urząd Górniczy.

54. Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

55. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk.

56. Polska Agencja Prasowa.

57. Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych.

59. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

60. Centralny Związek Spółdzielni Niewidomych.

61. Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

62. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.

63. "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców.

64. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich.

65. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich.

66. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch".

67. Centralny Związek Rzemiosła.

68. Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów.

69. "Cepelia" Centralny Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.

70. Ogólny Zarząd Finansowy.

71. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

73. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

80. Centralny Związek Spółdzielni Budowlanych.

81. Środki rezerwowe.

82. Dochody zasilające.

83. Dochody i wydatki nie rozdzielone.

86. Centralny Związek Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnych.

II.

Klasyfikacja działów.

01. Przemysł.

31. Budownictwo.

40. Rolnictwo.

45. Leśnictwo.

50. Transport.

59. Łączność.

61. Handel wewnętrzny.

64. Handel zagraniczny.

66. Różne usługi materialne.

70. Gospodarka komunalna.

74. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

77. Nauka.

79. Oświata i wychowanie.

80. (skreślony).

81. Szkolnictwo wyższe.

83. Kultura i sztuka.

85. Ochrona zdrowia i opieka społeczna.

87. Kultura fizyczna i sport.

88. Turystyka i wypoczynek.

89. Różna działalność.

90. Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.

91. Administracja państwowa.

92. Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

93. Bezpieczeństwo publiczne.

94. Finanse.

95. Ubezpieczenia społeczne.

97. Różne rozliczenia.

98. Obrona narodowa.

99. Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności oraz dotacje.

00. Inwestycje i remonty kapitalne.

III.

Klasyfikacja rozdziałów.

Uwaga:

Klasyfikacja rozdziałów zawiera wykaz numerów i nazw rozdziałów dla jednostek i zadań budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszów celowych oraz innych jednostek sfery budżetowej.

Klasyfikacja rozdziałów obejmuje również numery i nazwy rozdziałów dla rozliczeń z budżetem państwa przedsiębiorstw państwowych zaliczanych do działów poza sferą produkcji materialnej oraz jednostek organizacyjnych spółdzielni, z wyjątkiem jednostek, dla których Naczelna Rada Spółdzielcza pełni rolę centralnego związku. Nie zawiera natomiast numerów i nazw rozdziałów dla przedsiębiorstw państwowych zaliczanych do działów sfery produkcji materialnej (tj. przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport, łączność, handel wewnętrzny, handel zagraniczny, różne usługi materialne, gospodarka komunalna) i do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne. Numery i nazwy rozdziałów dla rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz dywidendy w wymienionych działach ustalają przedsiębiorstwa państwowe w porozumieniu z właściwymi urzędami skarbowymi.

Podstawą ustalenia numeru rozdziału jest numer statystyczny danego przedsiębiorstwa. Numer rozdziału ustala się według następujących zasad:

a) jako dwie pierwsze cyfry numeru rozdziału należy przyjąć dwie pierwsze cyfry stanowiące symbol gałęzi gospodarki narodowej z członu E numeru statystycznego oznaczającego przynależność branżową przedsiębiorstwa,

b) jako dwie następne cyfry numeru rozdziału należy przyjąć dwie pierwsze cyfry stanowiące symbol organu założycielskiego (resortu, terenowego organu administracji państwowej) z członu B numeru statystycznego oznaczającego przynależność organizacyjną przedsiębiorstwa.

Nazwę rozdziału stanowi nazwa gałęzi gospodarki narodowej, do której jest zaklasyfikowane dane przedsiębiorstwo.

Przykład:

AB
Nr statystycznyP-0039290 - 13012000
71 - 1 - 115 - 01001
C D E F
Numer i nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej utworzonego na podstawie

tego numeru statystycznego

1113 - Przedsiębiorstwa

przemysłu

elektrotechnicznego

i elektronicznego.

Dla przedsiębiorstwa wielozakładowego ustala się jeden numer rozdziału z numeru odpowiadającego działalności podstawowej.

Powyższa zasada tworzenia rozdziałów w oparciu o numer statystyczny odnosi się także do spółek prawa handlowego będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz do jednostek, dla których Naczelna Rada Spółdzielcza pełni rolę centralnego związku, i dotyczy wszystkich działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których jednostki te rozliczają się z budżetem centralnym lub budżetem terenowym

Dział 01 - Przemysł.

Rozdziały

1451 (skreślony).

2351 Jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej.

2461 (skreślony).

2712 Drukarnie.

2881 (skreślony).

2989 Biura Pełnomocników Ministra.

2991 Jednostki organizacyjne spółdzielczości niewidomych.

2992 Jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów.

2993 Jednostki organizacyjne spółdzielczości rękodzieła ludowego i artystycznego.

2994 Jednostki organizacyjne spółdzielczości pracy.

2995 Różna działalność.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu: 03, 07, 09, 10.

2996 Jednostki organizacyjne spółdzielni chemicznych.

2997 (skreślony).

2998 Rozliczenia z tytułu przedsięwzięć realizowanych za granicą.

Dział 31 - Budownictwo.

3111 (skreślony).

3221 (skreślony).

3223 Zakłady (brygady) remontowo-budowlane i warsztaty naprawcze.

Rozdział ten obejmuje gospodarstwa pomocnicze typu 04.

3224 (skreślony).

3441 (skreślony).

3451 (skreślony).

3484 (skreślony).

3611 (skreślony).

3711 (skreślony).

3731 Zespoły usług projektowych.

3741 Biura planowania regionalnego.

3881 Ośrodek Medycyny Pracy Budowlanych.

3882 (skreślony).

3912 Jednostki organizacyjne spółdzielni budowlanych.

3989 Biura Pełnomocników Ministra.

3991 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne).

3992 Prace geodezyjne (nieinwestycyjne).

3993 Szkody górnicze.

3995 Różna działalność.

3998 (skreślony).

Dział 40 - Rolnictwo.

4011 Jednostki organizacyjne rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

4012 Gospodarstwa rolne.

Rozdział ten obejmuje wyłącznie gospodarstwa pomocnicze typu 01.

4015 (skreślony).

4016 (skreślony).

4221 Tuczarnie.

Rozdział ten obejmuje gospodarstwa pomocnicze typu 02.

4291 Finansowanie postępu biologicznego.

4311 Jednostki organizacyjne kółek i organizacji rolniczych.

4321 Wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych.

4322 (skreślony).

4323 (skreślony).

4327 Państwowa Inspekcja Techniczna Rolnictwa.

4331 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

4332 Zakłady usług wodnych.

4333 Spółki wodne.

4334 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych.

4381 Stacje hodowli i unasieniania zwierząt.

4382 Wojewódzkie zakłady weterynarii.

4383 Stacje chemiczno-rolnicze.

4384 Inspekcja nasienna.

4385 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

4386 Inspektorat kwarantanny roślin oraz wojewódzkie stacje kwarantanny i ochrony roślin.

4387 Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych.

4388 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowo-Technicznych.

4389 Wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych.

4491 Fundusz Nasiennictwa.

4492 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

4494 (skreślony).

4495 Różna działalność.

4496 (skreślony).

4497 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

4498 Państwowy Fundusz Ziemi.

4499 Mienie gminne.

Dział 45 - Leśnictwo.

4512 Gospodarka leśna i łowiecka.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 01.

4711 Parki narodowe.

4712 Parki krajobrazowe.

4995 Różna działalność.

Dział 50 - Transport.

5041 (skreślony).

5231 Urzędy morskie.

5232 Spółki maklerskie.

5331 Inspektoraty żeglugi śródlądowej.

5421 Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego.

5422 (skreślony).

5611 Jednostki dróg publicznych krajowych.

5612 Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich i gminnych.

5831 (skreślony).

5891 Jednostki organizacyjne spółdzielni transportowo-motoryzacyjnych.

6094 (skreślony).

6095 Różna działalność.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 08.

6097 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 59 - Łączność.

5921 Państwowa Inspekcja Radiowa.

5995 Różna działalność.

Dział 61 - Handel wewnętrzny.

6132 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Społem".

6133 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

6181 (skreślony).

6182 Państwowa Inspekcja Handlowa.

6211 Stołówki i bufety.

Rozdział ten obejmuje gospodarstwa pomocnicze typu 06.

6321 (skreślony).

6341 Jednostki organizacyjne spółdzielczości ogrodniczej i pszczelarskiej.

6342 Jednostki organizacyjne spółdzielni rzemieślniczych.

6591 Fundusz Rozwoju Rynku.

6594 (skreślony).

6595 Różna działalność.

Dział 64 - Handel zagraniczny.

6494 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6495 Różna działalność.

Dział 66 - Różne usługi materialne.

6611 Polska Agencja Prasowa.

6612 Jednostki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

6711 Zakłady techniki obliczeniowej.

6712 Inne jednostki usług informatycznych.

6811 Ośrodki badań i samodzielne pracownie kontroli środowiska.

6812 Urzędy miar i urzędy probiercze.

6813 Zakłady metrologiczne.

6814 Centralne Biuro Jakości Wyrobów.

6821 Kary za nadmierny pobór wody.

6822 Okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej.

6823 (skreślony).

6824 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna.

6831 Zakłady wielobranżowe usług materialnych.

6994 (skreślony).

6995 Różna działalność.

Dział 70 - Gospodarka komunalna.

7011 (skreślony).

7221 Oczyszczanie miast.

7231 Zieleń w miastach.

7261 Ulice, place, mosty i wiadukty.

7262 Oświetlenie ulic.

7281 Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej.

7391 (skreślony).

7393 Pracownicze ogrody działkowe.

7394 (skreślony).

7395 Różna działalność.

7396 Fundusze rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.

7397 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7398 Odszkodowania.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

7411 (skreślony).

7412 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

7414 Jednostki organizacyjne spółdzielczości budownictwa mieszkaniowego.

7415 Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych.

7416 Dopłaty do energii cieplnej (z własnych kotłowni) prywatnych domów wielomieszkaniowych.

7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 05.

7498 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

7521 Jednostki ochrony przeciwpożarowej.

7522 Zakładanie piorunochronów.

7523 Ochotnicze straże pożarne.

7541 Wojewódzkie zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich.

7542 Biura planowania przestrzennego.

7543 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa.

7544 (skreślony).

7551 Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach.

7694 (skreślony).

7695 Różna działalność.

7697 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7698 Odszkodowania.

Dział 77 - Nauka.

7711 Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

7721 Jednostki badawczo-rozwojowe.

7811 Jednostki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

7821 Biblioteki naukowe.

7831 Archiwa naukowe.

7841 Stowarzyszenia naukowe.

7881 Inne jednostki obsługi nauki.

7882 Sekretariat Polskiej Akademii Nauk.

7891 Centralny fundusz rozwoju nauki i techniki.

7892 Prace rozpoznawcze szkół wyższych.

7893 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą.

7894 (skreślony).

7895 Różna działalność.

Dział 79- Oświata i wychowanie.

7911 Szkoły podstawowe.

7913 Dowożenie uczniów do szkół.

7921 Licea ogólnokształcące.

7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne.

7941 Internaty i stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących.

7961 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

7971 Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze.

8011 Szkoły zawodowe.

8012 Szkoły przyzakładowe.

8022 Szkoły artystyczne.

8041 Szkoły zawodowe specjalne.

8051 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

8061 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa zawodowego.

8211 Przedszkola typu miejskiego.

8212 Przedszkola typu wiejskiego.

8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych.

8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.

8222 Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych.

8231 Placówki wychowania pozaszkolnego.

8232 Świetlice dziecięce.

8241 Kolonie i obozy.

8242 Domy wczasów dziecięcych.

8243 Dziecińce wiejskie.

8291 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

8295 Różna działalność.

8297 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 80 - (skreślony).

Dział 81 - Szkolnictwo wyższe.

8111 Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza.

8112 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego.

8121 Pomoc materialna i socjalna na rzecz studentów.

8131 Remonty budynków i budowli szkół wyższych.

8195 Różna działalność.

Dział 83 - Kultura i sztuka.

8311 Muzea.

8313 Ochrona zabytków.

8314 Biura wystaw artystycznych.

8315 Filmoteka Polska.

8316 Pracownie sztuk plastycznych.

8317 Centra sztuki.

8322 Biblioteki miejskie.

8323 Biblioteki wiejskie.

8331 Domy kultury.

8332 Ośrodki kultury.

8333 Świetlice i kluby.

8341 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne.

8411 Teatry, opery i operetki.

8412 Estrady.

8421 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

8422 Krajowe Biuro Koncertowe.

8431 Zespoły pieśni i tańca.

8441 Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe.

8451 Przedsiębiorstwa kinematografii.

8461 Państwowa jednostka organizacyjna "Polskie Radio i Telewizja".

8462 (skreślony).

8463 (skreślony).

8464 (skreślony).

8465 (skreślony).

8481 Polska Agencja Artystyczna "Pagart".

8491 Fundusze rozwoju kultury.

8492 Fundusz Kinematografii.

8493 Terenowe fundusze odnowy zabytków.

8495 Różna działalność.

Dział 85 - Ochrona zdrowia i opieka społeczna.

8511 Lecznictwo ogólne.

8512 Szpitale kliniczne i kolejowe.

8513 Lecznica Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

8514 Wojewódzkie zespoły specjalistyczne psychiatryczne oraz zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych.

8515 Sanatoria przeciwgruźlicze.

8516 Prewentoria i półsanatoria.

8517 Profilaktyczne domy zdrowia.

8518 Sanatoria rehabilitacyjne.

8519 Stacje krwiodawstwa.

8521 Żłobki.

8522 Domy małego dziecka.

8531 Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

8532 Fundusz przeciwepidemiczny.

8541 Uzdrowiska.

8542 Sanatoria zdrojowe.

8551 Kolumny transportu sanitarnego.

8552 Zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

8553 Zakłady naprawcze sprzętu medycznego.

8554 Wojewódzkie zespoły metodyczne opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

8591 Leki dla uprawnionych.

8592 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne.

8593 Fundusz Zapobiegania Narkomanii.

8594 Fundusze przeciwalkoholowe.

8597 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

8611 Domy pomocy społecznej.

8612 Zakłady rehabilitacji zawodowej inwalidów.

8613 Zasiłki i pomoc w naturze.

8614 (skreślony).

8621 Organizacje społeczne.

8691 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

8695 Różna działalność.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport.

8711 Instytucje kultury fizycznej.

8721 Organizacje społeczne kultury fizycznej.

8722 Fundusze rozwoju kultury fizycznej.

Dział 88 - Turystyka i wypoczynek.

8811 Szkolne schroniska młodzieżowe.

8822 Przedsiębiorstwa turystyczne.

8824 Fundusze turystyki i wypoczynku.

8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

8826 Ośrodki informacji turystycznej.

8831 Przedsiębiorstwa usług wczasowo-socjalnych.

8841 Ośrodki wczasowe.

8851 Organizacje turystyczne.

8894 (skreślony).

8895 Różna działalność.

8897 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 89 - Różna działalność.

8932 Biuro Racjonalizacji Gospodarki Materiałowej.

8933 (skreślony).

8934 Spis powszechny i inne.

8971 Zakłady wielobranżowe usług niematerialnych.

8972 Ośrodek Organizacji Pracy i Ekonomiki.

8973 Jednostki i zadania wielobranżowe.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 05 oraz typu 11

powołane do obsługi gospodarczej urzędów administracji państwowej.

8981 Izby wytrzeźwień.

8983 Zadania wyodrębnione.

8984 Inspektoraty gospodarki materiałowej.

8985 Okręgowe inspektoraty gospodarki energetycznej.

8991 Działalność normalizacyjna.

8992 Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

8993 Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy.

8994 Państwowy Fundusz Młodzieży.

8995 Różne zadania.

8996 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

9621 Organizacje związków zawodowych.

9631 Organizacje społeczne.

9632 Samorządy mieszkańców.

Dział 90 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.

9011 Wpływy z podatku od płac.

9021 Wpływy z podatku od nieruchomości.

9031 Wpływy z podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

9041 Wpływy z amortyzacji.

9051 Wpływy z podatku drogowego.

9061 Wpływy z przeszacowania zapasów.

9071 Wpływy z różnych rozliczeń.

9081 Udział budżetu terenowego w dochodach budżetu centralnego z tytułu podatku dochodowego.

Dział 91 - Administracja państwowa.

9111 Jednostki centralne.

9112 Różne jednostki administracji centralnej.

9113 Komitet Kinematografii.

9121 Placówki zagraniczne.

9122 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą.

9131 Jednostki terenowe podległe organom centralnym.

9133 Konsultacyjna Rada Gospodarcza.

9141 Rady narodowe, komisje i prezydia rad narodowych.

9142 Urzędy wojewódzkie i urzędy miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi.

9143 Urzędy miejskie.

9144 Urzędy gmin (miast i gmin).

9145 Różne jednostki i zakłady budżetowe.

9146 Akcja wyborcza, referendum i inne.

9147 Rozdzielnictwo biletów żywnościowych i innych.

9191 Kolegia do spraw wykroczeń.

9192 Komisje poborowe.

9193 Komisje egzaminacyjne.

9194 Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków.

9195 Różna działalność.

9197 Wynagrodzenia sołtysów.

9198 Odszkodowania.

Dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

9211 Jednostki naczelne sądownictwa.

9212 Sądownictwo powszechne.

9213 (skreślony).

9214 Notariat.

9215 Różne jednostki wymiaru sprawiedliwości.

9216 Okręgowe komisje arbitrażowe.

9217 Sądownictwo administracyjne.

9221 Jednostki naczelne prokuratury.

9222 Prokuratury wojewódzkie i rejonowe.

9231 Więziennictwo.

9232 Zakłady dla nieletnich.

9291 Odszkodowania.

9295 Różna działalność.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne.

9311 Bezpieczeństwo publiczne.

Dział 94 - Finanse.

9411 Narodowy Bank Polski.

9412 Bank Gospodarki Żywnościowej.

9413 Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9414 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

9415 Banki Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

9416 Bank Rozwoju Eksportu S.A.

9417 Powszechna Kasa Oszczędności.

9418 Banki kredytowe.

9421 Loteria i gry liczbowe.

9431 Fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego.

9432 Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi.

9433 (skreślony).

9434 Rozliczenia kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą.

9435 Pożyczki wewnętrzne.

9491 Wpływy z przetargowej sprzedaży środków dewizowych.

9492 Wpływy ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa.

9495 Różna działalność.

9511 Zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Dział 95 - Ubezpieczenia społeczne.

9521 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9522 Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9523 Komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

9524 Rady nadzorcze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9592 Leczenie profilaktyczne ubezpieczonych.

9593 (skreślony).

9594 (skreślony).

9595 Różna działalność.

9596 Państwowy fundusz kombatantów.

9597 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

9598 Fundusz ubezpieczenia społecznego rolników.

9599 Fundusz alimentacyjny.

Dział 97 - Różne rozliczenia.

9711 (skreślony).

9713 Wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej towarów i usług.

9721 Dotacje ogólne z budżetu centralnego.

9722 Dotacje ogólne z budżetu wojewódzkiego.

9723 Różne dotacje celowe.

9724 Rozliczenia między budżetami stopnia podstawowego i wojewódzkiego.

9725 Rozliczenia między budżetami stopnia podstawowego w obrębie budżetu województwa.

9726 Rozliczenia między budżetami województw.

9731 Udziały budżetu centralnego w dochodach budżetów wojewódzkich.

9741 Różne rozliczenia finansowe.

9771 Nadwyżka budżetu z roku ubiegłego.

9772 Wpływy do wyjaśnienia.

9773 Wpływy do rozliczenia.

9779 Lokaty.

9781 Rezerwy ogólne.

Dział 98 - Obrona narodowa.

9811 Obrona narodowa.

Dział 99 - Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności oraz dotacje.

9911 Podatki i opłaty od indywidualnej gospodarki rolnej.

9912 Podatki od indywidualnej działalności gospodarczej.

9913 Podatki i opłaty od ludności.

9914 Podatki od przedstawicielstw zagranicznych.

9915 Podatki od spółek prawa handlowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej z udziałem podmiotów krajowych.

9916 Podatki od spółek prawa handlowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej z udziałem podmiotów zagranicznych.

9917 Podatki od fundacji.

9918 Podatki od zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości.

9951 Dotacje przedmiotowe dla osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dział 00 - Inwestycja i remonty kapitalne.

0091 Inwestycje przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na finansowanie inwestycji centralnych, inwestycji przedsiębiorstw (w wypadkach określonych w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych lub innych przepisach), inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach na podstawie decyzji terenowych organów administracji państwowej oraz na spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych. Kwoty dotacji z budżetu na ten cel określane są corocznie w ustawie budżetowej.

0093 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych, w tym również na inwestycje centralne oraz na remonty kapitalne.

0094 Inwestycje organizacji społecznych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na uzupełnienie środków własnych organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji związanych z działalnością statutową tych organizacji.

0095 Fundusze gospodarki gruntami.

0096 Fundusze gospodarki mieszkaniowej.

0097 Czyny społeczne inwestycyjne.

Rozdział ten obejmuje dotacje z tytułu pomocy finansowej państwa na realizację czynów społecznych inwestycyjnych.

0098 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek badawczych i szkół wyższych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na budownictwo dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych i szkół wyższych oraz dotacje na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, na inwestycje centralne i na remonty kapitalne, dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych będących jednostkami budżetowymi.

0099 Rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne.

Rozdział ten obejmuje resortowe i wojewódzkie rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne, poza rezerwami na czyny społeczne ujmowanymi w rozdziale 0097. Wykorzystanie środków objętych tym rozdziałem następuje w toku wykonywania budżetu w drodze przeniesień na odpowiednie rozdziały (0091 do 0098) obejmujące dotacje na inwestycje i remonty kapitalne.

IV.

Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami).

Paragrafy

11 Podatek obrotowy.

Wpływy do budżetu centralnego od przedsiębiorstw zaliczanych do działów wymienionych w Uwadze w rozdziale III oraz od spółek prawa handlowego będących jednostkami gospodarki uspołecznionej są ujmowane w części 08, a wpływy od przedsiębiorstw zaliczanych do pozostałych działów są ujmowane we właściwych częściach.

12 Wpłaty z zysku.

16 Podatek dochodowy.

Wpływy do budżetu centralnego od przedsiębiorstw zaliczanych do działów wymienionych w Uwadze w rozdziale III oraz od spółek prawa handlowego będących jednostkami gospodarki uspołecznionej są ujmowane w części 08, a wpływy od przedsiębiorstw zaliczanych do pozostałych działów są ujmowane we właściwych częściach.

17 Dywidendy od przedsiębiorstw państwowych.

19 Różne rozliczenia.

Paragraf ten dotyczy pozostałych rozliczeń przedsiębiorstw nie wyodrębnionych w poszczególnych paragrafach i obejmuje między innymi:

- kary za naruszenie dyscypliny finansowej,

- kary za przekroczenie limitów zużycia niektórych paliw oraz energii elektrycznej,

- odsetki za zwłokę z tytułu rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej,

- rozliczenia z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych rozliczeń do budżetu centralnego są ujmowane w rozdziale 9071, w części 08 a wpływy do budżetu terenowego są ujmowane we właściwych działach i rozdziałach.

Paragraf ten obejmuje również kaucje, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22), przekazywane na dochody budżetowe (ujmowane w rozdziale 0091).

21 Podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Wpływy do budżetu centralnego z podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń są ujmowane w rozdziale 9031, w części 08.

23. Wpłaty od wartości netto środków trwałych.

Paragraf ten występuje tylko w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

24 Wpłaty amortyzacji.

25 Wpływy z przeszacowania zapasów.

Paragraf ten obejmuje wpływy z wyników przeszacowania zapasów surowców, materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych oraz towarów.

Wpływy do budżetu centralnego z przeszacowania zapasów są ujmowane w rozdziale 9061 w części 08. Paragraf ten występuje również w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, na który - na podstawie odrębnych przepisów - wpływa część wyników przeszacowania zapasów.

29 Podatek od płac.

Jednostki organizacyjne opłacające podatek od płac przekazują ten podatek na rozdział 9011 w części 08 budżetu centralnego. Urzędy skarbowe przelewają kwoty stanowiące dochód własny budżetu wojewódzkiego na rachunek tego budżetu, pozostałe kwoty zaliczają na dochód budżetu centralnego - rozdział 9011 w części 08 - zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Monitor Polski Nr 31, poz. 215, z 1985 r. Nr 15, poz. 119, Nr 48, poz. 314 oraz z 1988 r. Nr 2, poz. 14, Nr 26, poz. 233 i Nr 36, poz. 329).

31 Podatki zryczałtowane od spółdzielczych zakładów usługowych.

32 Podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej.

Wpływy do budżetów terenowych z podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej ujmowane są w rozdziale 9021.

33 Podatek scalony.

34 Podatki i opłaty od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Paragraf ten obejmuje dochody pobierane w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego:

- w zakresie należności budżetowych: podatek rolny od gruntów po odliczeniu części przypadającej na fundusz gminny i fundusz miejski, opłatę leśną, opłatę melioracyjną, opłatę za urządzenia wodne, opłatę elektryfikacyjną, należności Państwowego Funduszu Ziemi; dochody te są ujmowane: od państwowych gospodarstw rolnych, gospodarstw szkół rolniczych, wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego - we właściwych rozdziałach utworzonych zgodnie z zasadą podaną w Uwadze w rozdziale III, od rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w rozdziale 4011, od kółek rolniczych - w rozdziale 4311 oraz od pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 4495,

- w zakresie funduszu gminnego i funduszu miejskiego: udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów.

35 Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Paragraf ten obejmuje:

- w zakresie należności budżetowych: podatek rolny z działów specjalnych po odliczeniu części przypadającej na fundusz gminny i fundusz miejski; dochody te są ujmowane od państwowych gospodarstw rolnych, gospodarstw szkół rolniczych, wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego - we właściwych rozdziałach utworzonych zgodnie z zasadą podaną w Uwadze w rozdziale III, od rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w rozdziale 4011, od kółek rolniczych - w rozdziale 4311 oraz od pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 4495,

- w zakresie funduszu gminnego i funduszu miejskiego: udział we wpływach z podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

36 (skreślony).

37 (skreślony).

38 Składki na ubezpieczenia społeczne z gospodarki uspołecznionej.

39 (skreślony).

41 Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

42 Wpływy z usług dla ludności.

43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

51 Podatki i opłaty od rolników.

Paragraf ten obejmuje dochody pobierane w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego:

- w zakresie należności budżetowych: podatek rolny od gruntów po odliczeniu części przypadającej na fundusz gminny lub fundusz miejski, opłatę leśną, opłatę melioracyjną, opłatę za urządzenia wodne, opłatę elektryfikacyjną, należności Państwowego Funduszu Ziemi, podatek od nieruchomości od rolników oraz od osób fizycznych i osób prawnych nie związanych z gospodarstwem rolnym na terenie gmin oraz podatek od nieruchomości od rolników na terenie miast; dochody te ujmowane są w rozdziale 9911,

- w zakresie funduszu gminnego lub funduszu miejskiego: udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów, świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności wytwórczej, handlowej i usługowej.

52 Podatki obrotowy i dochodowy od rzemiosła.

53 Podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

54 Podatek od wynagrodzeń.

55 Podatek od nieruchomości od ludności.

Paragraf ten obejmuje dochody pobierane w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego:

- w zakresie należności budżetowych: podatek od nieruchomości pobierany na terenie miast, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków związanych z gospodarstwem rolnym w miastach,

- w zakresie funduszu gminnego i funduszu miejskiego: świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności wytwórczej, handlowej i usługowej pobierane od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej na terenie miast, z wyjątkiem świadczeń na te fundusze od indywidualnych gospodarstw rolnych w miastach.

56 Podatek od spadków i darowizn.

57 Podatek wyrównawczy.

58 Opłata skarbowa.

Wpływy z opłaty skarbowej są ujmowane w rozdziale 9913.

59 Podatki i opłaty lokalne.

Paragraf ten obejmuje:

- w zakresie należności budżetowych: opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności terenowych organów administracji państwowej, wprowadzone na mocy uchwał rad narodowych nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, z wyjątkiem opłat wymienionych w oddzielnych paragrafach,

- w zakresie należności funduszu gminnego lub funduszu miejskiego: opłatę miejscową oraz podatek od posiadania psów.

61 Podatek drogowy.

Wpływy do budżetów terenowych z podatku drogowego od osób fizycznych oraz osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej są ujmowane w rozdziale 9913, a od jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 9051.

62 Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Paragraf ten obejmuje:

- w zakresie należności budżetowych: podatek rolny od dochodów z działów specjalnych po odliczeniu części przypadającej na fundusz gminny lub fundusz miejski; dochody te są ujmowane w rozdziale 9911,

- w zakresie funduszu gminnego lub funduszu miejskiego udział we wpływach z podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych.

64 Różne opłaty.

Paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności:

- opłaty celne,

- opłaty paszportowe,

- opłaty sądowe i notarialne,

- opłaty arbitrażowe,

- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa,

- opłaty komornicze i opłaty za zabezpieczenie należności,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty egzaminacyjne,

- opłaty turystyczne,

- opłaty za legitymacje, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- różne opłaty pobierane przez jednostki organizacyjne (np. za ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych o zagubieniu dowodu osobistego, legitymacji, zwrot kosztów egzekucyjnych).

Podatek drogowy.

W funduszu gminnym i funduszu miejskim paragraf ten obejmuje świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności przemysłowej, handlowej i usługowej jednostek gospodarki uspołecznionej, pobierane poza łącznym zobowiązaniem pieniężnym na terenie gmin i miast oraz opłaty drogowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi..

66 Składki na ubezpieczenia społeczne od gospodarki nie uspołecznionej.

67 Składki pracownicze.

68 (skreślony).

69 Zaległości z podatków zniesionych.

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione, tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły, i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach (ujmowane w rozdziale 9913).

71 Udziały i dywidendy.

72 Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszów celowych i jednostek organizacyjnych kultury i sztuki.

W gospodarce środkami pozabudżetowymi paragraf ten powinien mieć nazwę "Dotacje z budżetu" i należy obejmować nim dotacje otrzymane z budżetu.

76 Grzywny, kary i odsetki za zwłokę.

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary od ludności, wymierzane i pobierane przez sądy oraz właściwe organy administracji państwowej, między innymi grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wykroczeń, grzywny nakładane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy karnej skarbowej; obejmuje również odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat od gospodarki nie uspołecznionej i ludności (ujmowane w rozdziale 9913), a także należności budżetu z tytułu kwot nienależnych sprzedawcy, ustalonych w trakcie kontroli cen, jeżeli sprzedawca jest jednostką gospodarki nie uspołecznionej (ujmowane w rozdziale 9912).

77 Różne dochody.

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody jednostek i zakładów budżetowych nie objęte poszczególnymi paragrafami, a w szczególności:

- rozliczenia z lat ubiegłych,

- zobowiązania przedawnione,

- kary za naruszenie dyscypliny finansowej,

- kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska,

- odsetki za zwłokę od jednostek gospodarki uspołecznionej,

- spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,

- opłaty za pobyt i dowóz osób w stanie nietrzeźwości do jednostek Milicji Obywatelskiej,

- wpływy z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa.

- wpłaty od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej z tytułu rozliczenia wyników przeszacowania zapasów (ujmowane w rozdziale 9912),

- równowartość darów w naturze,

- kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

81 Rozliczenia państwowych kredytów zagranicznych.

82 Odsetki od państwowych kredytów zagranicznych.

84 Lokaty.

85 Spłata pożyczek.

86 Wpływy ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa.

88 Przelewy z terenowych funduszów zasobowych.

89 Przelewy nadwyżek budżetowych.

Uwaga:

Paragrafy 91 do 97 i 99 obejmują dochody występujące w rozliczeniach między budżetem centralnym a budżetami terenowymi, między budżetami terenowymi różnych stopni oraz między poszczególnymi dysponentami środków pozabudżetowych.

Dochody te są realizowane w drodze przelewów środków pieniężnych, które nie naruszają ogólnego stanu środków, a powodują jedynie przesunięcie tych środków między rozliczającymi się.

91 Środki otrzymane z budżetów terenowych.

Paragraf ten występuje w budżecie centralnym i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetem centralnym (udziały budżetu centralnego w dochodach budżetów wojewódzkich).

92 Środki otrzymane z budżetu centralnego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetu centralnego z budżetami terenowymi (dotacje ogólne, dotacje celowe, udziały w dochodach budżetu centralnego).

93 Środki otrzymane z budżetów wojewódzkich.

Paragraf ten występuje w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetami stopnia podstawowego (dotacje ogólne i dotacje celowe z budżetu wojewódzkiego, udziały budżetu stopnia podstawowego w dochodach budżetu wojewódzkiego).

94 Środki otrzymane z budżetów stopnia podstawowego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetów stopnia podstawowego z budżetem wojewódzkim (udziały budżetu wojewódzkiego w dochodach budżetów stopnia podstawowego).

95 Środki otrzymane z budżetów terenowych tego samego stopnia.

Paragraf ten występuje:

- w budżetach wojewódzkich i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń z innymi budżetami wojewódzkimi,

- w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń z innymi budżetami stopnia podstawowego w obrębie województwa.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju (typu) środków pozabudżetowych.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami (typami) środków pozabudżetowych.

98 Wpływy do wyjaśnienia.

99 Przelewy.

Paragraf ten obejmuje przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi oraz między środkami specjalnymi centralnymi i terenowymi.

V.

Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami).

Uwaga:

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Wynagrodzeniaparagrafy 11 do 17
Różne wydatki osobowe i świadczenia socjalne" 21 do 27
Materiały i usługi" 28 do 38
Różne wydatki (dotacje)" 39 do 49
Dotacje dla przedsiębiorstw" 51 do 55
Dotacje na inwestycje i remonty kapitalne" 71 do 76
Rezerwy ogólne" 81 do 84
Przelewy" 91 do 99

Zasady klasyfikacji wynagrodzeń objętych paragrafami 11 do 17 określa uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 85, z 1985 r. Nr 16, poz. 126, z 1986 r. Nr 27, poz. 184 i z 1987 r. Nr 9, poz. 78).

Paragrafy

11 Wynagrodzenia osobowe.

12 Wynagrodzenia bezosobowe.

13 Honoraria.

14 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

16 (skreślony).

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród.

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty nie zaliczone do wynagrodzeń, wymienione w § 1 ust 2 pkt 5, 6, 9, 10, 13-16, 18, 19, 21-25 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 85, z 1985 r. Nr 16, poz. 126, z 1986 r. Nr 27, poz. 184 i z 1987 r. Nr 9, poz. 78).

22 Świadczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych, przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, a w szczególności:

- emerytury i renty,

- świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, pokrywane ze środków funduszów celowych,

- zapomogi dla podopiecznych,

- zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową,

- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i własnych,

- zaopatrzenie inwalidów w przedmioty ortopedyczne,

- doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

- wyprawki niemowlęce.

23 Stypendia dla uczniów.

Paragraf ten obejmuje:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich wszelkiego typu, zwrot przez szkołę zawodową kosztów przejazdu oraz ryczałt na wyżywienie dla uczniów - praktykantów odbywających praktyki zawodowe w zakładach pracy w czasie roku szkolnego,

- wydatki na zakup umundurowania dla uczniów oraz inne świadczenia w naturze (np. leczenie, przejazdy).

24 Stypendia różne.

Paragraf ten obejmuje:

- stypendia naukowe (doktoranckie, habilitacyjne),

- kształcenie studentów za granicą,

- praktyki i wyjazdy zagraniczne w celach naukowych,

- pomoc dla osób studiujących w kraju i kierowanych za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych (łącznie z kosztami przejazdów) oraz dla cudzoziemców odbywających w Polsce praktyki i staże,

- świadczenia przysługujące nauczycielom studiującym zaocznie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji.

25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe nie zaliczone do paragrafów 11-17, 21-24 oraz 26 i 27, między innymi:

- diety poselskie,

- diety dla przewodniczących rad narodowych, radnych i członków komisji rad narodowych,

- czynsze za mieszkania nauczycieli,

- pomoc finansową państwa na bieżące naprawy oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych) prywatnych domów wielomieszkaniowych,

- pomoc zakładów pracy w spłacie kredytów dla młodych małżeństw (dotyczy wyłącznie umów o kredyt zawartych w okresie od dnia 1 kwietnia 1982 r. do dnia 31 grudnia 1984 r. na podstawie uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie kredytów dla młodych małżeństw, udzielanych na zagospodarowanie - Monitor Polski Nr 5, poz. 27).

26 Rekompensaty z tytułu wzrostu cen nie zaliczone do wynagrodzeń.

Paragraf ten obejmuje:

- w funduszach celowych - rekompensaty wypłacane łącznie z zasiłkami i innymi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego,

- w jednostkach i zakładach budżetowych - obciążające koszty ich działalności rekompensaty wypłacane osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, które nie pobierają zasiłku wychowawczego oraz na które nie jest pobierany zasiłek (dodatek) rodzinny.

27 Stypendia fundowane.

Paragraf ten obejmuje wydatki na stypendia fundowane, wypłacane stypendystom przez jednostki i zakłady budżetowe w wyniku umów zawartych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zatrudnianiu absolwentów (Dz. U. Nr 40, poz. 270). Wydatki te są ujmowane w dziale i rozdziale właściwym do finansowania bieżącej działalności jednostki lub zakładu budżetowego, w którym stypendysta, zgodnie z zawartą umową ma być zatrudniony.

28 Podróże służbowe krajowe.

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski z 1981 r. Nr 14, poz. 106, z 1982 r. Nr 4, poz. 19, z 1984 r. Nr 2, poz. 12, z 1986 r. Nr 7, poz. 48 z 1987 r. Nr 9, poz. 82 i z 1988 r. Nr 3, poz. 21), oraz inne wydatki, zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. ryczałty i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy (w tym również ryczałty dla przewodniczących rad narodowych), przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

29 Podróże służbowe zagraniczne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne, a w szczególności:

- podróże służbowe i wyjazdy szkoleniowe zagraniczne pracowników własnych (przejazdy, diety i noclegi),

- podróże służbowe zagraniczne osób nie będących pracownikami własnymi.

31 Materiały i przedmioty nietrwałe.

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz przedmiotów nietrwałych (bez wydatków związanych z transportem, wyodrębnionych w rachunku).

Nie zalicza się do tego paragrafu środków trwałych, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji (Dz. U. Nr 39, poz. 219), oraz zakupów dokonywanych z paragrafów 32, 33, 34 i 38, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych.

32 Środki żywności.

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, uczestników obozów, więźniów itp., z wyjątkiem wydatków na wyżywienie personelu, które są objęte grupą paragrafów zawierających wynagrodzenia.

Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego, przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów w wypadku, gdy wydatki te nie są objęte planem finansowym gospodarstwa pomocniczego.

33 Leki i środki pomocnicze.

Paragraf ten obejmuje dopłatę do kosztów leków dla uprawnionych, wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, zakładów dla nieuleczalnie chorych, wydatki zakładów weterynaryjnych na zakupy leków, wydatki na zakup: krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikaliów rentgenowskich, materiałów do analiz, mieszanek odżywczych dla dzieci w kuchniach mlecznych.

34 Wydatki reprezentacyjne.

Paragraf ten obejmuje wszystkie wydatki ściśle związane z reprezentacją, zgodnie z uchwałą nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 28, poz. 145 i z 1980 r. Nr 13, poz. 55).

35 Energia.

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody.

36 Usługi materialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług materialnych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 11-14), a w szczególności:

- usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych bądź powiększaniu wartości użytkowej tych wyrobów, między innymi: usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, odzieży, oraz usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,

- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów bieżących i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych,

- usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, między innymi: opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport, np. transport opału z dostawą do piwnic,

- opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne,

- usługi w zakresie utrzymania i naprawy dróg,

- usługi pralnicze,

- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców,

- dopłaty do kosztów utrzymania stołówek prowadzonych przez inny zakład pracy,

- usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,

- dopłaty do pracowniczych biletów miesięcznych kolejowych i autobusowych,

- dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorczych.

37 Usługi niematerialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług niematerialnych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 11-14), a w szczególności:

- usługi komunalne i mieszkaniowe, między innymi: opłaty za wynajem sal, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników kursów szkoleniowych, wydatki na utrzymanie cudzoziemców (np. hotele, wyżywienie, przejazdy), czynsze lokalowe, opłaty za usługi pogrzebowe, np. dotyczące osób zasłużonych, podopiecznych,

- usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowane przez szkoły wyższe,

- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, między innymi: zwrot kosztów leczenia osobom ubezpieczonym, korzystającym w uzasadnionych wypadkach z prywatnej pomocy lekarskiej, wydatki dotyczące analiz lekarskich zlecanych obcym jednostkom, prześwietleń, kąpieli chorych itp.,

- usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne,

- usługi naukowo-badawcze,

- usługi różne, między innymi: usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, rozprowadzania pism, przeglądów samochodów, zakupu tablic rejestracyjnych,

- koszty i prowizje bankowe.

38 Pomoce naukowe i dydaktyczne.

Paragraf ten występuje:

- w działach 79, 80, 81 i obejmuje zakup przedmiotów i materiałów stanowiących pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzętu wykorzystywanego w procesie nauczania,

- w dziale 85 i obejmuje zakup sprzętu medycznego (należy wówczas stosować nazwę "Sprzęt medyczny"),

- w działach 77 i 83 (w bibliotekach naukowych i publicznych) i obejmuje zakup książek (należy wówczas stosować nazwę "Zakup książek").

39 Kary i odsetki sankcyjne.

Paragraf ten obejmuje w jednostkach budżetowych wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych, np. zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, koszty postępowania sądowego i arbitrażowego, odsetki za zwłokę; nie obejmuje natomiast strat nadzwyczajnych powstałych z tytułu szkód i niedoborów powodujących zmiany w składnikach majątkowych i rozrachunkach, lecz nie powodujących bezpośredniego zwiększenia wydatków.

W zakładach budżetowych paragraf ten nosi nazwę "Straty nadzwyczajne" i obejmuje wszystkie straty nadzwyczajne zgodnie z objaśnieniami do typowego planu kont. Paragrafu tego nie należy stosować w planowaniu.

41 Składki na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników.

42 Różne opłaty i składki.

Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki wypłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

- opłaty za ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcą i pasażerami),

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za zgłaszane wynalazki,

- opłaty uczestników porozumień branżowych,

- opłaty na rzecz działów egzekucyjnych urzędów skarbowych za ściągnięte należności w wyniku postępowania egzekucyjnego,

- składki na rzecz instytucji międzynarodowych, krajowych organizacji społecznych i inne,

- składki z tytułu ubezpieczeń osobowych, wpłacane do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, jakie pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracowników,

- koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

- różne ubezpieczenia rzeczowe,

- zwroty rent wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- refundację odszkodowań wypłaconych przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń,

- tantiemy dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS,

- kaucje i wkłady mieszkaniowe,

- udział w kosztach utrzymania (eksploatacji) budynków,

- przelew części równowartości opłaty leśnej oraz przelewy na rzecz państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i przedsiębiorstw lasów państwowych z tytułu należnych czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych i opłat za pozyskaną zwierzynę,

- wpłaty amortyzacji.

43 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

44 Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy.

45 Dotacje wyrównawcze dla organizacji społecznych.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla organizacji społecznych na zrównoważenie planu finansowego w części dotyczącej działalności administracyjnej.

46 Dotacje celowe dla organizacji społecznych.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla organizacji społecznych na zadania zlecone przez organ nadzorujący.

47 Dotacje z budżetu.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszów celowych oraz dla szkół wyższych.

W gospodarce środkami pozabudżetowymi paragraf ten powinien mieć nazwę "Wpłata nadwyżek" i należy obejmować nim wpłaty nadwyżek do budżetu.

Paragraf ten obejmuje również wydatki na stypendia fundowane kontynuowane (nie objęte paragrafem 27 wydatków). Wydatki te do czasu wygaśnięcia zawartych umów są ujmowane w dziale 81 rozdziale 8121.

48 Pozostałe dotacje.

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- dotacje o charakterze dopłat do stołówek szkolnych, świetlicowych itp.,

- wydatki związane z dotowaniem z budżetu zadań w jednostkach organizacyjnych kółek rolniczych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, pomoc dla spółek wodnych itp.,

- dotacje dla jednostek podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (na utrzymanie i naprawę dróg oraz na utrzymanie służby liniowej i rejonów eksploatacji),

- środki finansowe przekazywane z budżetów terenowych na fundusze samorządu mieszkańców.

W gospodarce środkami pozabudżetowymi paragraf ten obejmuje dotacje dla innych rodzajów środków pozabudżetowych:

- w Funduszu Rozwoju Kultury - dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury i sztuki,

- w funduszu ochotniczych hufców pracy - dotacje dla jednostek OHP,

- w funduszach rozwoju kultury fizycznej - dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej,

- w funduszu gminnym i funduszu miejskim - środki przekazywane do dyspozycji organów samorządu mieszkańców wsi i miast (60% dochodów funduszu z udziału we wpływach z podatku rolnego).

49 Różne wydatki.

Paragraf ten obejmuje:

- równowartość złotową wydatków dewizowych na: utrzymanie placówek zagranicznych, działalność inwestycyjno-remontową tych placówek, wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane w dewizach pracownikom delegowanym do pracy w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz organizacjach międzynarodowych za granicą,

- wydatki złotowe na utrzymanie placówek zagranicznych oraz na działalność inwestycyjno-remontową tych placówek, a w szczególności: wydatki na zakup materiałów i inwentarza dla placówek zagranicznych, na podróże przesiedleniowe i urlopowe pracowników oraz na podróże kurierskie.

51 Dotacje przedmiotowe.

Paragraf ten obejmuje dotacje na sfinansowanie sprzedaży artykułów i usług (określonych przez Radę Ministrów) po cenach niższych od kosztów własnych produkcji lub cen zbytu, udzielane przedsiębiorstwom z budżetu centralnego.

52 Dotacje podmiotowe.

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane przedsiębiorstwom na sfinansowanie ujemnego wyniku finansowego ich działalności oraz na uzupełnienie funduszów przedsiębiorstw.

53 Różne dotacje dla przedsiębiorstw.

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- dotacje na finansowanie środków obrotowych, jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają finansowanie z budżetu nie pokrytej własnymi środkami części wzrostu lub niedoboru środków obrotowych, oraz dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,

- dotacje dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych,

- dotacje dla gospodarstw pomocniczych na rozrachunku gospodarczym.

54 (skreślony).

55 Dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Paragraf ten obejmuje:

- dotacje udzielane przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z budżetów terenowych na wyrównanie różnic między ceną urzędową lub regulowaną a kosztami świadczonych usług, powiększonymi o narzut zysku,

- dotacje udzielane spółdzielniom mieszkaniowym z budżetu centralnego na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania budynków mieszkalnych.

- dotacje udzielane przedsiębiorstwom (zakładom) gospodarki mieszkaniowej z budżetu terenowego na fundusz remontów.

58 Odsetki od zagranicznych kredytów bankowych.

59 Dotacje na rachunek wyrównawczy w handlu zagranicznym.

61 Rozliczenia z bankami.

Paragraf ten obejmuje w szczególności rozliczenia z bankami z tytułu:

- umorzeń kredytów na gospodarkę mieszkaniową i rolnictwo, a także różnic oprocentowania tych kredytów,

- refundacji premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych,

- różnic koeficjentowych w płatnościach niehandlowych.

- refundacji umorzeń kredytów przyznanych na zagospodarowanie lekarzom i nauczycielom itp.

62 Rozliczenia państwowych kredytów zagranicznych.

63 Odsetki od państwowych kredytów zagranicznych.

64 Zwrot podatku obrotowego.

Paragraf ten obejmuje zwrot podatku obrotowego osobom fizycznym i osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Uwaga:

W grupie paragrafów 71-76 nie wydzielono odrębnych paragrafów obejmujących rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne. Rezerwy te należy planować we właściwych paragrafach 71-76 w rozdziale 0099.

69. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakładowej działalności socjalnej.

71. Dotacje na inwestycje.

Paragraf ten obejmuje wszelkie dotacje na inwestycje, z wyjątkiem dotacji objętych paragrafami 72 oraz 74-76.

72 Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek i zakładów budżetowych (łącznie z wydatkami polegającymi na drobnych robotach montażowych, jak np. budowa fundamentów, doprowadzenie i przyłączenie siły itp., które pozwalają na uruchomienie zakupionych przedmiotów), kosztów transportu związanych z zakupami inwestycyjnymi, zakupów gotowych obiektów w postaci budynków wraz z zagospodarowanym terenem.

73 Dotacje na remonty kapitalne.

Paragraf ten obejmuje dotacje na remonty kapitalne:

- jednostek i zakładów budżetowych,

- dróg publicznych i mostów,

- wykonywane w ramach czynów społecznych.

74 Dotacje na spłatę kredytów bankowych na inwestycje przedsiębiorstw.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw na spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na realizację inwestycji własnych przedsiębiorstw.

75 Dotacje na inwestycje centralne.

Paragraf ten obejmuje dotacje na wszelkie inwestycje, które zostały zakwalifikowane do grupy inwestycji centralnych.

76. Dotacje na spłatę kredytów bankowych na inwestycje centralne.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw na spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na realizację inwestycji centralnych.

81 Rezerwy.

Paragraf ten obejmuje środki rezerwowe na wydatki bieżące stanowiące element planu; wykorzystywanie tych środków następuje w toku wykonywania budżetu, w trybie przeniesień kredytów budżetowych.

82 Rezerwy na czyny społeczne nieinwestycyjne.

83 Wydatki specjalne.

Paragraf ten obejmuje wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz - wyłącznie w planowaniu - wydatki funduszu przeciwepidemicznego i wydatki przeciwpowodziowe.

84 Fundusz dyspozycyjny.

Paragraf ten obejmuje wydatki dyspozycyjne, planowane wyłącznie na podstawie uchwał Rady Ministrów.

85 Pożyczki udzielone.

86 Zwrot lokat.

87 Udziały w spółkach.

Uwaga:

Paragrafy 91 do 99 obejmują wydatki występujące w rozliczeniach między budżetem centralnym a budżetami terenowymi, między budżetami terenowymi różnych stopni oraz między poszczególnymi dysponentami środków pozabudżetowych.

Wydatki te są realizowane w drodze przelewów środków pieniężnych, które nie naruszają ogólnego stanu środków, powodują jedynie przesunięcia tych środków między rozliczającymi się.

91 Środki przekazane do budżetu centralnego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetem centralnym (udziały budżetu centralnego w dochodach budżetów wojewódzkich).

92 Środki przekazane do budżetów terenowych.

Paragraf ten występuje w budżecie centralnym i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetu centralnego z budżetami wojewódzkimi (dotacje ogólne, dotacje celowe, udziały w dochodach budżetu centralnego).

93 Środki przekazane do budżetów stopnia podstawowego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetami stopnia podstawowego (dotacje ogólne i dotacje celowe ze środków własnych wojewódzkich rad narodowych oraz udziały budżetu stopnia podstawowego w dochodach budżetu wojewódzkiego).

94 Środki przekazane do budżetów wojewódzkich.

Paragraf ten występuje w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń tych budżetów z budżetem wojewódzkim (udziały budżetu wojewódzkiego w dochodach budżetu stopnia podstawowego).

95 Środki przekazane do budżetów terenowych tego samego stopnia.

Paragraf ten występuje:

- w budżetach wojewódzkich i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń z innymi budżetami wojewódzkimi,

- w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń z innymi budżetami stopnia podstawowego w obrębie województwa.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju (typu) środków pozabudżetowych.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami (typami) środków pozabudżetowych.

99 Przelewy.

Paragraf ten obejmuje przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi oraz między środkami specjalnymi centralnymi i terenowymi.

VI.

Podział paragrafów na pozycje w zakresie niektórych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych oraz funduszów celowych.

A. Przychody.

Zakłady budżetowe.

1. We wszystkich zakładach budżetowych w zakresie urządzeń socjalnych i kulturalnych.

§ 42 - Wpływy z usług dla ludności:

poz. 421 - Obowiązkowe opłaty za korzystanie z urządzeń.

poz. 422 - Opłaty personelu za wyżywienie.

poz. 423 - Pozostałe opłaty za usługi.

§ 77 - Różne dochody (przychody):

poz. 771 - Wpłaty z zakładowego funduszu socjalnego.

poz. 772 - Wpłaty komitetów rodzicielskich i organizacji społecznych.

poz. 773 - Inne przychody.

2. W zespołach usług projektowych.

§ 41 - Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej:

poz. 411 - Dochody z gospodarki uspołecznionej ze sprzedaży usług projektowych (poza rolnictwem).

poz. 412 - Dochody z uspołecznionej gospodarki rolnej ze sprzedaży usług projektowych.

poz. 413 - Inne dochody.

3. W zakładach gospodarki mieszkaniowej.

§ 41 - Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej:

poz. 411 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne.

poz. 412 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

§ 42 - Wpływy z usług dla ludności:

poz. 421 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne.

poz. 422 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

Fundusze celowe.

1. W funduszu ubezpieczeń społecznych, funduszu ubezpieczenia społecznego rolników oraz w funduszu alimentacyjnym.

§ 77 - Różne dochody (przychody):

poz. 771 - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz wpłaty zobowiązanych do alimentów.

poz. 772 - Wpłaty należności regresowych.

poz. 773 - Wpłaty instytucji zagranicznych na renty obywateli polskich.

poz. 774 - Odsetki za zwłokę.

poz. 775 - Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat.

poz. 776 - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

poz. 777 - Inne przychody.

2. W funduszach gminnych i funduszach miejskich.

§ 34 - Podatki i opłaty od jednostek gospodarki uspołecznionej (udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów)

poz. 341 - Dochody od państwowych gospodarstw rolnych.

poz. 342 - Dochody od rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

poz. 343 - Dochody od kółek rolniczych oraz pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej.

§ 35 - Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od jednostek gospodarki uspołecznionej (udział we wpływach z podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej)

poz. 351 - Dochody od państwowych gospodarstw rolnych.

poz. 352 - Dochody od rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

poz. 353 - Dochody od kółek rolniczych oraz pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej.

§ 51 - Podatki i opłaty od rolników

poz. 511 - Udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów.

poz. 512 - Świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności wytwórczej, handlowej i usługowej osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności przemysłowej, handlowej i usługowej jednostek gospodarki uspołecznionej, pobierane poza łącznym zobowiązaniem pieniężnym na terenie gmin i miast

poz. 642 - Opłaty drogowe

poz. 643 - Opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

§ 72 - (skreślony)

3. W funduszach gospodarki gruntami

§ 43 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

poz. 431 - Wpływy od ludności z tytułu sprzedaży nieruchomości państwowych (z wyjątkiem domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych w takich domach).

poz. 432 - Wpływy od jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu sprzedaży nieruchomości państwowych (z wyjątkiem domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych w takich domach).

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Dochody od ludności z opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa).

poz. 642 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa).

poz. 643 - Wpływy z tytułu udziału właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych (opłaty adiacenckie).

poz. 644 - Pozostałe dochody od ludności.

poz. 645 - Pozostałe dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.

4. W funduszach gospodarki wodnej.

§ 64 - Różne opłaty:

poz. 641 - Wpływy z opłat za pobór wody.

poz. 642 - Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków.

poz. 643 - Wpływy z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych dla celów żeglugi i spławu.

poz. 644 - Wpływy z opłat za wydobywanie materiałów z wód.

5. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju kultury fizycznej.

§ 72 - Dotacje z budżetu (podział na pozycje występuje tylko w wojewódzkich funduszach rozwoju kultury fizycznej)

poz. 721 - Dotacje z budżetu wojewódzkiego,

poz. 722 - Dotacje z nadwyżek budżetowych.

§ 77 - Różne dochody (przychody):

poz. 771 - Wpływy z tytułu obligatoryjnego obciążenia Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy".

poz. 772 - Dobrowolne wpłaty zakładów pracy.

poz. 773 - Dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych oraz pozostałych osób prawnych.

poz. 774 - Wpływy z imprez organizowanych na rzecz funduszu.

poz. 775 - Inne przychody.

§ 96 - Przelewy redystrybucyjne (paragraf ten występuje tylko w miejskich, dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych funduszach rozwoju kultury fizycznej i obejmuje przelewy z funduszów wojewódzkich):

poz. 961 - Przelewy na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 962 - Przelewy na sport kwalifikowany.

poz. 963 - Przelewy na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

§ 99 - Przelewy (paragraf ten występuje w wojewódzkich funduszach rozwoju kultury fizycznej i obejmuje przelewy z funduszu centralnego)

poz. 991 - Przelewy na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 992 - Przelewy na sport kwalifikowany.

poz. 993 - Przelewy na stypendia sportowe.

poz. 994 - Przelewy na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

poz. 995 - Przelewy na upowszechnianie sportu w szkole.

6. W centralnym i wojewódzkich funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 77 - Różne dochody (przychody):

poz. 771 - Dobrowolne wpłaty państwowych jednostek organizacyjnych, organizacji spółdzielczych i społecznych oraz spółek.

poz. 772 - (skreślona).

poz. 773 - (skreślona).

poz. 774 - Zwroty nie wykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

poz. 775 - Dodatnie różnice cen występujące w turystyce zagranicznej.

poz. 776 - Część zysków z terenowych gier liczbowych.

poz. 777 - Wpłaty z tytułu działalności jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych w dziedzinie turystyki lub hotelarstwa.

poz. 778 - Inne przychody.

7. W terenowych funduszach ochrony środowiska.

§ 64 - Różne opłaty:

poz. 641 - Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego.

poz. 642 - Opłaty z tytułu wydawania zezwolenia przez terenowe organy administracji państwowej na usuwanie drzew.

poz. 643 - Opłaty za składowanie odpadów.

poz. 644 - Pozostałe opłaty.

§ 77 - Różne dochody:

poz. 771 - Kary za naruszenie przepisów w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniem oraz gospodarki ściekowej.

poz. 772 - Kary za naruszenie przepisów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

poz. 773 - Kary za zniszczenie terenów zieleni oraz usuwanie drzew i krzewów bez wymaganej zgody terenowego organu administracji państwowej.

poz. 774 - Kary za naruszenie przepisów określających warunki składowania odpadów.

poz. 775 - Wpływy z kar pozostałych.

8. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju kultury.

§ 72 - Dotacje z budżetu:

poz. 721 - Dotacje (udziały) budżetów terenowych przeznaczone na finansowanie inwestycji (w funduszu centralnym: dotacje z budżetu centralnego na finansowanie inwestycji).

poz. 722 - Środki przekazane przez rady narodowe z nadwyżek budżetowych.

poz. 723 - Wpłata nadwyżek stanu funduszu obrotowego jednostek organizacyjnych kultury i sztuki.

§ 77 - Różne dochody (przychody):

poz. 771 - Dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych oraz środki przekazywane przez fundacje.

poz. 772 - Stałe lub okresowe dopłaty do cen biletów wstępu na imprezy kulturalne.

poz. 773 - Dobrowolne wpłaty z zakładowego funduszu socjalnego jednostek gospodarki uspołecznionej.

poz. 774 - Dopłaty do cen artykułów użytku kulturalnego.

poz. 775 - Wpływy z imprez organizowanych na rzecz funduszu.

poz. 776 - Inne przychody.

9. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Wpływy z opłat dodatkowych za wodę i ścieki.

poz. 642 - Wpływy z opłat za wodę pobieraną w okresie ograniczeń jej poboru.

10. W funduszach gospodarki mieszkaniowej

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Wpływy z opłat pobieranych od najemców przy zamianie lokali mieszkalnych.

poz. 642 - Wpływy ze sprzedaży domów mieszkalnych i lokali w takich domach.

poz. 643 - Inne wpływy.

11. W centralnym i wojewódzkich funduszach młodzieży.

§ 12 - Wpłaty z zysku

poz. 121 - Wpłaty z zysku do podziału, uzyskiwanego z działalności gospodarczej przez instancje socjalistycznych związków młodzieży.

poz. 122 - Wpłaty dochodów z realizacji umów na rzecz Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

poz. 123 - Dobrowolne wpłaty z nadwyżki bilansowej, dokonywane przez studenckie i młodzieżowe spółdzielnie pracy.

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - Dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych oraz środki przekazywane przez fundacje.

poz. 772 - Wpływy z imprez celowych organizowanych na rzecz funduszu.

poz. 773 - Wpłaty z zysku do podziału (nadwyżki bilansowej), osiągniętego z przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków funduszu.

12. W Funduszu Kinematografii

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Odpisy z zysku jednostek organizacyjnych kinematografii.

poz. 772 - Opłaty za udzielanie upoważnień różnym podmiotom na produkcję, opracowanie, dystrybucję i rozpowszechnianie filmów oraz upowszechnianie kultury filmowej.

poz. 773 - Wpływy w walucie polskiej za eksport filmów sfinansowanych w całości z Funduszu, po potrąceniu prowizji.

poz. 774 - Środki uzyskane z dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów oraz środki przekazane przez fundacje.

poz. 775 - Zwrot nie wykorzystanych środków z tytułu rozliczenia filmów sfinansowanych w roku poprzednim.

poz. 776 - Inne przychody.

B. Rozchody.

Zakłady budżetowe.

1. W zespołach usług projektowych.

§ 12 - Wynagrodzenia bezosobowe:

poz. 121 - Wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz ludności.

poz. 122 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz gospodarki uspołecznionej (poza rolnictwem).

poz. 123 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz uspołecznionej gospodarki rolnej.

Fundusze celowe.

1. W funduszu ubezpieczeń społecznych, funduszu ubezpieczenia społecznego rolników oraz w państwowym funduszu kombatantów.

§ 22 - Świadczenia społeczne:

poz. 221 - Emerytury i renty.

poz. 222 - Zasiłki pogrzebowe.

poz. 223 - Jednorazowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

poz. 224 - Zasiłki i inne świadczenia.

poz. 225 - Zasiłki rodzinne.

poz. 226 - Doraźna pomoc dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.

poz. 227 - Pozostałe wydatki.

2. W funduszach gospodarki gruntami

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - Koszty wyposażenia gruntów w urządzenia niezbędne do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

poz. 712 - Koszty opracowań geodezyjnych i studialno-projektowych związanych z przygotowaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

poz. 713 - Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości.

poz. 714 - Koszty wykupu gruntów na podstawie umów łącznie z rozliczeniami z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego, zarządu lub użytkowania oraz wykonywaniem prawa pierwokupu.

poz. 715 - Koszty związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, przekazywaniem w zarząd i użytkowanie nieruchomości państwowych, zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

poz. 716 - Pozostałe wydatki.

3. W funduszach gospodarki mieszkaniowej

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - Koszty związane z przejmowaniem budynków na własność Państwa.

poz. 712 - Koszty komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

poz. 713 - Pomoc finansowa udzielana na budownictwo jednorodzinne.

poz. 714 - Koszty wykupu mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych.

poz. 715 - Pozostałe wydatki.

4. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju kultury fizycznej.

§ 46 - Dotacje celowe dla organizacji społecznych:

poz. 461 - Dotacje dla organizacji społecznych kultury fizycznej na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 462 - Dotacje dla organizacji społecznych kultury fizycznej na sport wyczynowy.

poz. 463 - Dotacje dla organizacji społecznych kultury fizycznej na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

§ 96 - Przelewy redystrybucyjne (paragraf ten występuje tylko w wojewódzkich funduszach rozwoju kultury fizycznej i obejmuje przelewy na fundusze stopnia podstawowego).

poz. 961 - Przelewy na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 962 - Przelewy na sport kwalifikowany.

poz. 963 - Przelewy na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

§ 97 - (skreślony).

§ 99 - Przelewy

poz. 991 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 992 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na sport kwalifikowany.

poz. 993 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na stypendia sportowe.

poz. 994 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

poz. 995 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej na upowszechnianie sportu w szkole.

poz. 996 - Inne przelewy.

5. W centralnym i wojewódzkich funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 46 - Dotacje celowe dla organizacji społecznych:

poz. 461 - Dotacje na bieżącą działalność statutową centralnych turystycznych organizacji społecznych.

poz. 462 - Dotacje na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne turystycznych organizacji społecznych.

poz. 463 - Dotacje dla Funduszu Wczasów Pracowniczych.

poz. 464 - Dotacje na finansowanie ujemnych różnic cen, występujących w turystyce zagranicznej.

poz. 465 - (skreślona).

§ 53 - Różne dotacje dla przedsiębiorstw:

poz. 531 - (skreślona).

poz. 532 - Dotacje dla przedsiębiorstw na finansowanie ujemnych różnic cen, występujących w turystyce zagranicznej.

poz. 533 - (skreślona).

poz. 534 - Dotacje dla organizacji spółdzielczych na finansowanie ujemnych różnic cen, występujących w turystyce zagranicznej.

poz. 535 - Dotacje z centralnego funduszu na finansowanie informacji turystycznej.

§ 85 - Pożyczki udzielone

poz. 851 - Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw

poz. 852 - Pożyczki inwestycyjne dla organizacji spółdzielczych

poz. 853 - Pożyczki dla turystycznych organizacji społecznych na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne.

6. W centralnym i terenowych funduszach ochrony środowiska.

§ 71 - Wydatki na inwestycje (modernizacja):

poz. 711 - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i gospodarka ściekowa.

poz. 712 - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

poz. 713 - Urządzanie składowisk odpadów.

poz. 714 - Urządzanie terenów zieleni, tworzenie parków krajobrazowych i wiejskich oraz zadrzewień i zalesień ochronnych.

poz. 715 - Pozostałe koszty inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

§ 73 - Wydatki na remonty kapitalne:

poz. 731 - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i gospodarka ściekowa.

poz. 732 - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

poz. 733 - Remonty kapitalne składowisk odpadów.

poz. 734 - Koszty przywracania terenów zieleni do stanu właściwego.

poz. 735 - Pozostałe koszty remontów kapitalnych w zakresie ochrony środowiska.

7. W centralnym funduszu przeciwalkoholowym.

§ 97 - Różne przelewy:

poz. 971 - (skreślona).

poz. 972 - Przelewy na fundusz rozwoju kultury.

poz. 973 - Przelewy na fundusz prac badawczych.

8. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.

§ 71 - Wydatki na inwestycje (modernizacje)

poz. 711 - Wodociągowe.

poz. 712 - Kanalizacyjne.

poz. 713 - Związane z oczyszczalniami ścieków.

poz. 714 - Pozostałe wydatki.

9. (skreślony).

10. W centralnym i wojewódzkich funduszach młodzieży.

§ 24 - Stypendia różne

(Paragraf ten występuje tylko w funduszu centralnym)

poz. 241 - Stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

poz. 242 - Finansowanie kosztów pobytu na stażu lub praktyce.

§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(Paragraf ten występuje tylko w funduszu wojewódzkim)

poz. 251 - Pomoc bezzwrotna dla sierot i wychowanków domów dziecka.

poz. 252 - Pomoc bezzwrotna dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i niepełnosprawnej.

poz. 253 - (skreślona).

§ 37 - Usługi niematerialne

poz. 371 - Usługi w zakresie międzynarodowej wymiany turystyczno - wypoczynkowej dzieci i młodzieży.

poz. 372 - Usługi w zakresie rozwoju kontaktów międzynarodowych młodzieży.

poz. 373 - Usługi w zakresie działalności wydawniczej dla dzieci i młodzieży.

poz. 374 - Usługi związane z podnoszeniem wiedzy młodzieży.

poz. 375 - Usługi w zakresie kultury, rozrywki, sportu i turystyki na rzecz dzieci i młodzieży.

poz. 376 - Pozostałe usługi niematerialne.

§ 53 - Różne dotacje

poz. 531 - (skreślona).

poz. 532 - (skreślona).

poz. 533 - Dotacje dla młodzieżowych placówek kulturalnych, sportowych i turystycznych.

poz. 534 - Dotacje dla młodzieżowego ruchu wynalazczego, w tym w szczególności finansowanie przedsięwzięć w zakresie mikroelektroniki i mikroinformatyki.

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - (skreślona).

poz. 712 - (skreślona).

poz. 713 - Dotacje na podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach czynów społecznych.

poz. 714 - Dotacje na podejmowanie przez młodzież inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zachowania jego czystości.

§ 73 - Wydatki na remonty kapitalne

poz. 731 - (skreślona).

poz. 732 - Dotacje na finansowanie inicjatyw młodzieży związanych z remontami obiektów kulturalnych, sportowych i turystycznych.

poz. 733 - Dotacje na wspieranie przedsięwzięć modernizacyjno-adaptacyjnych i remontowych bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach czynów społecznych.

poz. 734 - Dotacje na podejmowanie przez młodzież inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zachowania jego czystości.

§ 85 - Pożyczki udzielone

poz. 851 - Pożyczki dla rodziców i opiekunów młodzieży, udzielane w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

poz. 852 - Pożyczki na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez socjalistyczne związki młodzieży lub realizowanych z ich inicjatywy.

poz. 853 - Pożyczki na finansowanie budownictwa mieszkaniowego organizowanego pod patronatem socjalistycznych związków młodzieży.

poz. 854 - Pożyczki na finansowanie inicjatyw młodzieży związanych z rozwojem bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej.

poz. 855 - Pożyczki na finansowanie remontów budynków mieszkalnych pod patronatem socjalistycznych związków młodzieży.

1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 marca 1987 r. (M.P.87.8.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 marca 1987 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 1986 r. (M.P.86.6.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 1986 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 4 marca 1987 r. (M.P.87.8.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 marca 1987 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1988 r. (M.P.88.13.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 maja 1988 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 maja 1989 r. (M.P.89.19.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.