Monitor Polski

M.P.1964.41.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 czerwca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. W klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 31, poz. 144 i z 1963 r. Nr 30, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

A) w tytule "I. Numeracja części. A. Numeracja części w jednostkowych i zbiorczych budżetach województw, m.st. Warszawy i miast: Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, powiatów i miast stanowiących powiaty":

1) wprowadza się:

Część 3a - Dyrekcja (inspektorat) budownictwa rolniczego,

Część 5a - Powiatowy zarząd dróg lokalnych;

2) skreśla się: Część 4 - Wydział urbanistyki i architektury oraz ust. 2 uwag, zaczynający się od wyrazów: "Część 4 może...";

B) w tytule "II. Klasyfikacja dochodów. B. Szczegółowa klasyfikacja dochodów":

1) w dziale 2 "Wpłaty z zysku przedsiębiorstw gospodarki narodowej", w rozdziale 15. Wpłaty przedsiębiorstw z zysków nie przewidzianych wprowadza się paragrafy:

§ 1. Zyski niezależne,

§ 2. Zyski nieprawidłowe;

2) w dziale 3 "Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej" w rozdziale 50. Udział w marżach handlowych przedsiębiorstw centralnych - w uwadze skreśla się § 1. Przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego;

3) w dziale 6 "Podatki i opłaty od ludności" w rozdziale 6 skreśla się § 5. Oplata od rowerów;

4) w dziale 7 "Różne dochody" wprowadza się rozdział 54. Wpłaty za urządzenia piorunochronne;

5) w dziale 12 "Dotacje dla budżetów terenowych" wprowadza się następujące rozdziały:

rozdział 15. Dotacja z budżetu centralnego na nowo uruchamiane urządzenia socjalne i kulturalne,

rozdział 16. Dotacja z budżetu wojewódzkiego na nowo uruchamiane urządzenia socjalne i kulturalne,

rozdział 17. Dotacja z budżetu powiatowego (miejskiego) na nowo uruchamiane urządzenia socjalne i kulturalne;

C) w tytule "III. Klasyfikacja wydatków. B. Klasyfikacja rozdziałów":

1) w dziale 1 "Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej":

a) w części 3:

następujące rozdziały otrzymują nazwę:

rozdział 8. Przedsiębiorstwa remontowe budownictwa rolniczego,

rozdział 62. Stacje oceny zwierząt,

rozdział 63. Powiatowe biura geodezji i urządzeń terenów rolnych,

rozdział 67. Inspektoraty kontroli materiału siewnego,

rozdział 80. Inspektoraty nadzoru inwestycyjnego w zakresie robót wodno-melioracyjnych,

wprowadza się następujące rozdziały:

rozdział 81. Utrzymanie służby liniowej melioracyjnej,

rozdział 82. Premiowanie wymiany sąsiedzkiej,

rozdział 83. Spłata pożyczek udzielonych na budowę domów,

Uwaga: Rozdział 83 obejmuje kredyty na spłatę pożyczek udzielonych pracownikom wymienionym w § 28a uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. (Monitor Polski z 1957 r. Nr 22, poz. 157 i z 1963 r. Nr 3, poz. 5).

rozdział 84. Zaopatrzenie wsi w wodę,

w nazwie rozdziału 302 wyraz "Dotacje" zastępuje się wyrazami "Pomoc państwa";

b) wprowadza się część 3a. Dyrekcja (inspektorat) budownictwa rolniczego oraz rozdział 1. Dyrekcja (inspektorat) budownictwa rolniczego;

c) skreśla się część 4. Wydział urbanistyki i architektury oraz rozdziały tej części;

d) w części 5 wprowadza się rozdział 110. Różna działalność gospodarcza;

e) wprowadza się część 5a. Powiatowy zarząd dróg lokalnych oraz rozdziały:

rozdział 64. Powiatowy zarząd dróg lokalnych,

rozdział 110. Różna działalność gospodarcza;

f) w części 7 i 7a w nazwie rozdziału 27 wyraz "terenowej" zastępuje się wyrazem "terenami";

g) w części 15 wprowadza się rozdział 110. Różna działalność gospodarcza;

h) w części 16 wprowadza się rozdział 68. Zakładanie piorunochronów;

2) w dziale 2 "Oświata i wychowanie" w części 10 wprowadza się rozdział 5. Zasadnicze szkoły zawodowe;

3) w dziale 6 "Ochrona zdrowia" w części 10:

a) skreśla się:

rozdział 6. Wojewódzka stacja krwiodawstwa,

rozdział 89. Zakłady zamknięte przeciwgruźlicze,

rozdział 92. Higiena szkolna,

b) wprowadza się:

rozdział 89. Sanatoria przeciwgruźlicze,

rozdział 92. Prewentoria i półsanatoria akademickie,

rozdział 114. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego,

c) rozdział 113 otrzymuje nazwę: "Zakłady otwarte przemysłowej służby zdrowia";

4) w dziale 11 "Administracja państwowa" w uwadze do rozdziału 20d liczbę "16" zastępuje się liczbą "15";

5) w dziale 15 "Środki rezerwowe" w części 12 wprowadza się rozdziały:

rozdział 7. Rezerwa osobowego funduszu płac,

rozdział 8. Rezerwa bezosobowego funduszu płac;

6) w dziale 17 "Dotacje dla budżetów terenowych" w części 12 wprowadza się rozdziały:

rozdział 15. Dotacja z budżetu wojewódzkiego na nowo uruchamiane urządzenia socjalne i kulturalne,

rozdział 16. Dotacja z budżetu powiatowego (miejskiego) na nowo uruchamiane urządzenia socjalne i kulturalne.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r., przy czym zmiany dotyczące rozdziałów 89 i 92 w dziale 6 części 10 obowiązują od dnia 1 stycznia 1965 r.