Monitor Polski

M.P.1971.16.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 marca 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji i zarządu nieruchomościami w Polsce, stanowiącymi własność cudzoziemców dewizowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1961 r. w sprawie eksploatacji i zarządu nieruchomościami w Polsce, stanowiącymi własność cudzoziemców dewizowych (Monitor Polski Nr 40, poz. 187), dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Umowy określone w ust. 1, dotyczące najmu lub dzierżawy nieruchomości położonych w miastach i osiedlach, mogą być przez wykonawców narodowych planów gospodarczych zawierane bez obowiązku uzyskiwania każdorazowego ich zatwierdzenia, jeżeli wysokość czynszu zostaje w umowie ustalona w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.