Zm.: zarządzenie w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.49.377

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465) na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 308) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety i zwrot kosztów podróży odpowiednio na zasadach określonych uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju (Monitor Polski Nr 20, poz. 154 i Nr 30, poz. 202). Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 października 1990 r.