Monitor Polski

M.P.1990.39.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1990 r.
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. *

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej, wojewódzkich komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych przysługują w związku z udziałem w pracach tych komisji diety, zwrot kosztów podróży i inne należności na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 32, poz. 257), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.
2. Dieta wynosi 20.000 zł za dobę podróży służbowej.
3. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych, zamieszkałym w miejscowości stanowiącej siedzibę komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji, odbywanych w związku z udziałem w pracach komisji.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych, zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji przysługuje za zgodą przewodniczącego komisji zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w zarządzeniu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 117 i Nr 35, poz. 279).
§  2.
1. Należności, o których mowa w § 1, wypłacają na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego lub sekretarza właściwej komisji w odniesieniu do: Państwowej Komisji Wyborczej - Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; wojewódzkich komisji wyborczych - urzędy wojewódzkie; obwodowych komisji wyborczych - właściwe zarządy gmin.
2. Należności, o których mowa w § 1, pokrywane są ze środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2a. 1 Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety i zwrot kosztów podróży odpowiednio na zasadach określonych uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju (Monitor Polski Nr 20, poz. 154 i Nr 30, poz. 202). Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.
§  3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do osób wykonujących czynności inspekcji na polecenie i z upoważnienia właściwych komisji wyborczych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 października 1990 r.
* Kwota występująca w tekście nie została zdenominowana.
1 § 2a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 21 grudnia 1990 r. (M.P.90.49.377) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 października 1990 r.