Monitor Polski

M.P.1974.23.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 czerwca 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 1968 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali (Monitor Polski z 1968 r. Nr 14, poz. 91, z 1970 r. Nr 27, poz. 225 i Nr 41, poz. 309, z 1972 r. Nr 30, poz. 167 i z 1973 r. Nr 23, poz. 140) dodaje się lit. ł) w brzmieniu:

"ł) od wydzierżawionych domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych stanowiących własność Państwa".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.