Całkowite lub częściowe zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenie poboru podatku od lokali.

Monitor Polski

M.P.1968.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 marca 1968 r.
w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie:
1)
podatku od nieruchomości:
a)
od budynków lub ich części, zajętych na cele mieszkalne, pozostających we władaniu jednostek gospodarki uspołecznionej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,
b)
od budynków lub ich części, stanowiących własność Państwa i pozostających we władaniu jednostek budżetowych, jeżeli oddane zostały w bezpłatne używanie lub bezpłatne użytkowanie,
c)
od budynków stanowiących własność spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, a zajętych na cele użytkowe,
d)
od budynków pozostających we władaniu rejonów eksploatacji dróg publicznych, wojewódzkich baz obsługi maszyn drogowych i rejonów eksploatacji kamienia,
e)
od budynków zajętych na cele użytkowe, stanowiących własność Związku Spółdzielni Inwalidów, z wyjątkiem budynków lub ich części, zajętych na przedsiębiorstwa działające według zasad rozrachunku gospodarczego, oddanych w najem lub dzierżawę albo oddanych innym osobom do używania lub w użytkowanie,
f)
od budynków lub ich części, stanowiących własność spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", zajętych na własne potrzeby i na mieszkania osób zatrudnionych w tych spółdzielniach,
g)
od budynków stanowiących własność kółek rolniczych, zajętych na garaże, gdy działalność usługowa kółka wykonywana jest wyłącznie dla celów rolniczych bądź gdy działalność z usług nierolniczych nie przekracza 20% ogólnych przychodów działalności usługowej kółka,
h)
od budynków zajętych przez właścicieli na produkcję młodego drobiu tuczonego typu broiler,
i)
od gruntów zajętych pod budowę dróg państwowych, lokalnych i zakładowych,
j) 1
od budynków zajętych na młyny gospodarcze, kaszarnie i śrutowniki i należących do nich gruntów przekazanych przez prezydia rad narodowych spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w trybie i na zasadach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych (Dz. U. Nr 18, poz. 179),
k) 2
od gruntów stanowiących własność spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
l) 3
od lokali mieszkalnych w domu wielomieszkaniowym nabytych na własność od Państwa przez osoby fizyczne,
ł) 4
od wydzierżawionych domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych stanowiących własność Państwa.
2)
podatku od lokali:
a)
od lokali mieszkalnych, za które czynsz pobiera się zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224),
b) 5
od lokali zajętych przez spółdzielnie i ich związki,
c) 6
(skreślona),
d)
od czynszu (wartości czynszowej) za nadwyżkę powierzchni mieszkalnej,
e)
od budynków zajętych na produkcję młodego drobiu tuczonego typu broiler,
f) 7
od lokali mieszkalnych w domach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, zamieszkałych przez członków tych spółdzielni, jeżeli należą do kategorii osób, które opłacałyby czynsz najmu według tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. z 1965 r. Nr 35, poz. 224).
1.
Zarządza się ustalanie podatku od nieruchomości od budynków lub ich części, stanowiących własność osób fizycznych lub osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, w obniżonej wysokości w następujących wypadkach:
1) 8
od domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228) z wyjątkiem wymienionych w pkt 5 oraz od budynków gospodarczych położonych na działce przydomowej i przeznaczonych na cele gospodarcze właściciela domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym, jak również od położonych na obszarze gromad budynków związanych z gospodarstwem rolnym, wynajętych lub wydzierżawionych na cele użytkowe lub na cele mieszkalne, jeżeli najemca nie ma prawa do opłacania czynszu według tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224), zwanej dalej "tabelą nr 1" - w wysokości 25% podstawy opodatkowania;
2)
od budynków lub ich części, określonych w art. 9 ust. 1 pkt 5 dekretu z dnia 29 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87 z późniejszymi zmianami), położonych w miastach i osiedlach i zajętych przez właściciela:
a)
na cele mieszkalne, jeżeli właściciel obowiązany byłby do opłacania czynszu według tabeli nr 1 - w wysokości 4% podstawy opodatkowania,
b)
na zakłady gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 18% w miastach i osiedlach o liczbie mieszkańców:

– do 25 tysięcy - w wysokości 40%,

– powyżej 25 tysięcy - w wysokości 55%

podstawy opodatkowania,

c)
na zakłady rzemieślnicze, zakłady młynarskie lub na cele hodowli drobiu - w wysokości 55% podstawy opodatkowania;
3)
od budynków lub ich części, określonych w pkt 2 lit. a), położonych na obszarze gromad i zajętych przez właściciela na cele mieszkalne, jeżeli właściciel byłby obowiązany do opłacania czynszu według tabeli nr 1 - w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania;
4)
od budynków lub ich części, nie wymienionych w pkt 1-3, wynajętych lub zajętych przez właściciela na cele mieszkalne, jeżeli podstawę opodatkowania stanowi czynsz (wartość czynszowa) ustalony według tabeli nr 1 - w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania;
5) 9
od domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228) wynajętych lub wydzierżawionych przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i międzynarodowym instytucjom korzystającym z przywilejów dyplomatycznych oraz wynajętych lub wydzierżawionych osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom obcym (międzynarodowym) w Polsce, nie korzystającym z przywilejów dyplomatycznych, a będących cudzoziemcami dewizowymi - w wysokości 55% podstawy opodatkowania.
2. 10
Przepis ust. 1 pkt 1 i 5 ma zastosowanie bez względu na to, czy wskutek wynajęcia lub wydzierżawienia dom jednorodzinny lub lokal w małym domu mieszkalnym jest wyłączony spod publicznej gospodarki lokalami.
1.
Zarządza się ustalanie podatku od lokali w obniżonej wysokości w następujących wypadkach:
1)
od lokali mieszkalnych w budynkach wynajmowanych lub wydzierżawianych, a zajętych na własne potrzeby właścicieli tych budynków, jeżeli należą oni do kategorii osób, które opłacałyby czynsz najmu według tabeli nr 1 - w wysokości 3,5% podstawy opodatkowania;
2) 12
(skreślony);
3)
od lokali użytkowych, zajętych przez właściciela lub wynajętych przez osoby fizyczne na cele hodowli drobiu, na zakłady młynarskie lub na zakłady rzemieślnicze łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tych zakładów - w wysokości 30% podstawy opodatkowania;
4)
od lokali użytkowych, zajętych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej na zakłady gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 18%, położonych:

- w miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców - w wysokości 15%,

- w pozostałych miejscowościach - w wysokości 30% podstawy opodatkowania.

2.
Zarządza się ustalanie podatku od lokali w obniżonej wysokości od lokali zajętych przez osoby, przedsiębiorstwa i instytucje obce (międzynarodowe) w Polsce, nie korzystające z przywilejów dyplomatycznych, a będące cudzoziemcami dewizowymi, przez przyjęcie za podstawę opodatkowania czynszu według stawek ustalonych na podstawie przepisów czynszowych dla najemców nie będących cudzoziemcami dewizowymi.
Zawiesza się wymiar i pobór podatku od lokali - od lokali mieszkalnych zajętych przez najemców, od których czynsz najmu pobiera się w wysokości ustalonej w tabeli nr 1.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali przypadających od niektórych podmiotów gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-51, poz. 696),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości przypadającego od nieruchomości pozostających we władaniu okręgowych zarządów dróg wodnych, podległych im rejonów dróg wodnych oraz rejonów eksploatacji dróg publicznych (Monitor Polski Nr A-112, poz. 1469),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1954 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali od niektórych spółdzielni pracy (Monitor Polski Nr 119, poz. 1681),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1964 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali (Monitor Polski Nr 29, poz. 128),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali (Monitor Polski Nr 35, poz. 157),
6)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości należnego od budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 27, poz. 141),
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zawieszenia poboru podatku od lokali oraz częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali i podatku od nieruchomości (Monitor Polski Nr 43, poz. 241),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali (Monitor Polski Nr 10, poz. 73).
Przepisy zarządzenia stosuje się poczynając od roku podatkowego 1968.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 lit. j) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 maja 1972 r. (M.P.72.30.167) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.
2 § 1 pkt 1 lit. k) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 maja 1972 r. (M.P.72.30.167) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.
3 § 1 pkt 1 lit. l) dodana przez § 1 zarządzenia z dnia 19 maja 1973 r. (M.P.73.23.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1973 r.
4 § 1 pkt 1 lit. ł) dodana przez § 1 zarządzenia z dnia 5 czerwca 1974 r. (M.P.74.23.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 czerwca 1974 r.
5 § 1 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 listopada 1970 r. (M.P.70.41.309) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
6 § 1 pkt 2 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 listopada 1970 r. (M.P.70.41.309) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
7 § 1 pkt 2 lit. f) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 maja 1972 r. (M.P.72.30.167) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.
8 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1970 r. (M.P.70.27.225) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1970 r.
9 § 2 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1970 r. (M.P.70.27.225) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1970 r.
10 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1970 r. (M.P.70.27.225) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1970 r.
11 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1970 r. (M.P.70.27.225) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1970 r.
12 § 3 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 maja 1972 r. (M.P.72.30.167) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.